30 Cdo 2198/2014
Datum rozhodnutí: 26.11.2014
Dotčené předpisy: § 241 o. s. ř., § 241b odst. 2 o. s. ř., § 241 odst. 2 písm. a) o. s. ř., § 241 odst. 4 obč. zák.30 Cdo 2198/2014


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Lubomírem Ptáčkem, Ph.D., v právní věci žalobkyně Mgr. P. P. , proti žalované 1) České republice Ministerstvu financí , se sídlem Praha 1, Letenská 525/15, identifikační číslo osoby 000 06 947, 2) Federální agentuře životního prostředí , se sídlem Spittelauer Lände 5, Vídeň, Rakousko, o zaplacení 4,490.055,50,- Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1, pod sp. zn. 18 C 86/2008, o dovolání žalobkyně proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 26. srpna 2013, č.j. 64 Co 162/2013-433, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
O d ů v o d n ě n í :
Žalobkyně (dále jen dovolatelka ) podala dne 29. listopadu 2013 dovolání proti usnesení Městského soudu v Praze (dále jen odvolacího soudu ) ze dne 26. srpna 2013, č.j. 64 Co 162/2013-433, jímž bylo potvrzeno usnesení Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 17. ledna 2013, č.j. 18 C 86/2008-400, kterým bylo rozhodnuto, že se žalobkyni osvobození od soudního poplatku nepřiznává.
Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a občanského soudního řádu, dále jen o. s. ř. ) věc projednal podle hlavy třetí, části čtvrté o. s. ř. (ve znění účinném od 1. 1. 2013, bod 1. čl. II zákona č. 404/2012 Sb.) bez nařízení jednání (§ 243a odst. 1 věta prvá o. s. ř.) a po zjištění, že dovolání proti pravomocnému usnesení odvolacího soudu bylo podáno oprávněnou osobou (účastníkem řízení) v zákonné lhůtě (§ 240 odst. 1 o. s. ř.) dospěl k závěru, že věcnému rozhodnutí o dovolání brání nedostatek podmínky dovolacího řízení.
Ustanovení § 241 o. s. ř., které určuje tzv. povinné (nucené) zastoupení dovolatele při podání dovolání, představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit (postupem uvedeným v ustanovení § 241b odst. 2 o. s. ř.), bez jejíhož splnění však nelze meritorně (věcně) rozhodnout o dovolání.
V posuzované věci žalobkyně podala včasné dovolání proti usnesení odvolacího soudu, aniž by při tomto úkonu byla zastoupena advokátem. Dovolání nebylo advokátem sepsáno a nebylo prokázáno (a ani tvrzeno), že by žalobkyně měl právnické vzdělání [§ 241 odst. 2 písm. a), § 241 odst. 4 o. s. ř.].
Dovolatelka společně s podaným dovoláním doručila Obvodnímu soudu pro Prahu 1 přípis, podle kterého předloží plnou moc svého advokáta Mgr. Jana Kutěje až v případě, shledá-li dovolací soud její dovolání přípustným. Následně byla dovolatelka usnesením Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 3. ledna 2014, č.j. 18 C 86/2008-466, vyzvána, aby odstranila vady podaného dovolání a zároveň, aby předložila plnou moc nebo jiné oprávnění k zastupování pro Mgr. Jana Kutěje a byla poučena o případných následcích nedoplnění takové plné moci. Dovolatelka na tuto výzvu nijak nereagovala a plnou moc pro dovolací řízení nepředložila.
Z uvedeného je zřejmé, že dovolatelka nesplnila zákonem stanovenou podmínku, že dovolání bude sepsáno advokátem podle ustanovení § 241 odst. 4 o. s. ř., a proto Nejvyšší soud řízení o dovolání žalobkyně aniž by se mohl zabývat dalšími okolnostmi podle ustanovení § 241b odst. 2 věta před středníkem a § 104 odst. 2 věty třetí o. s. ř. zastavil.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.
Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 26. listopadu 2014

JUDr. Lubomír Ptáček, Ph.D.
předseda senátu