30 Cdo 2183/2014
Datum rozhodnutí: 16.07.2014
Dotčené předpisy: § 238 odst. 1 písm. d) o. s. ř. ve znění od 01.01.2013 do 31.12.201330 Cdo 2183/2014


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph. D. a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Pavla Pavlíka v exekuční věci oprávněné D.K.K., a. s., se sídlem v Českých Budějovicích, Rudolfovská 88-202, identifikační číslo osoby 63908131, zastoupené JUDr. Janem Petříkem, advokátem se sídlem v Praze 1, Týnská 12, proti povinné M. S., t. č. ve výkonu trestu ve věznici v Opavě, P. O. Box 115, zastoupené Mgr. Kateřinou Rychterovou, advokátkou se sídlem v Mělníku, Macharova 376, pro 2000,- Kč s příslušenstvím, o zastavení exekuce, vedené Okresním soudem v Mělníku pod sp. zn. 16 Nc 5656/2009, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Praze dne 16. srpna 2013, č. j. 28Co 325/2013-102, takto:

Dovolání se odmítá .
O d ů v o d n ě n í :
Odvolací soud v záhlaví označeným rozhodnutím změnil usnesení Okresního soudu v Mělníku ze dne 27. 3. 2013, č. j. 16 Nc 5656/2009-83, tak, že exekuci nařízenou pro vymožení pohledávky oprávněné ve výši 2000,- Kč s příslušenstvím zastavil v části provedení exekuce srážkami ze mzdy povinné podle exekučního příkazu soudního exekutora JUDr. Ondřeje Mareše, Exekutorský úřad Litoměřice ze dne 15. 9. 2011, č. j. 124 EX 3178/09-34 (neboť povinná od 3. 2. 2012 není pracovně zařazena, a tedy po dobu více než jednoho roku nepobírá žádnou mzdu). Ve zbývajícím rozsahu usnesení soudu prvního stupně potvrdil.
Povinná napadla usnesení odvolacího soudu dovoláním.
Oprávněný ve svém vyjádření z 22. 5. 2014 namítal, že částka vymáhaná exekucí nedosahuje hranice uvedené v § 238 odst. 1 o. s. ř. a navrhl, aby dovolací soud dovolání odmítl a uložil povinné uhradit oprávněnému náklady dovolacího řízení.
Nejvyšší soud dovolání projednal a rozhodl o něm podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 (srovnej část první, čl. II, bod 7 zákona č. 404/2012 Sb. a část první, čl. II, bod 2 zákona č. 293/2013 Sb.), dále jen o. s. ř. .
Dovolání není přípustné, protože směřuje proti výroku odvolacího soudu, jímž bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50 000,- Kč (§ 238 odst. 1 písm. d/ o. s. ř.). Nejvyšší soud tedy dovolání odmítl (§ 243c odst. 1 o. s. ř.).
O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 16. července 2014

JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.
předsedkyně senátu