30 Cdo 2175/2012
Datum rozhodnutí: 24.10.2012
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 o. s. ř., § 218 písm. c) o. s. ř.30 Cdo 2175/2012


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Vrchy a soudců JUDr. Pavla Pavlíka a JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D., v právní věci žalobkyně A. O. , zastoupené JUDr. Jiřím Stránským, advokátem se sídlem v Kralupech nad Vltavou, Riegrova 172, proti žalované Alzvo Invest s. r. o. se sídlem v Praze 1, Spálená 97/29, zastoupené JUDr. Ing. Pavlem Fabianem, advokátem se sídlem v Brně, Slovákova 357/8, o určení vlastnického práva k nemovitostem, vedené u Okresního soudu v Mělníku pod sp. zn. 6 C 472/2009, o dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 14. února 2012, č.j. 31 Co 443/2011-210, ve spojení s usnesením téhož soudu ze dne 20. února 2012. č.j. 31 Co 443/2011-219, takto:
I. Dovolání žalobkyně se odmítá. II. Žalovaná je povinna zaplatit žalobkyni na náhradě nákladů dovolacího řízení částku 6.360,- Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám JUDr. Jiřího Stránského, advokáta se sídlem v Kralupech nad Vltavou, Riegrova 172.

Stručné odůvodnění
(§ 243c odst. 2 o.s.ř.):
Dovolání žalované proti v záhlaví citovanému rozsudku Krajského soudu v Praze kterým byl potvrzen rozsudek Okresního soudu v Mělníku ze dne 14. června 2011, č.j. 6 C 472/2009-141, ve věci samé, není přípustné podle ustanovení § 237 odst.1 písm. b) o. s. ř. a nebylo shledáno přípustným ani podle ustanovení § 237 odst.1 písm. c) o. s. ř., neboť z obsahu dovolání vyplývá (§ 41 odst. 2 o. s. ř.), že dovolatel uplatnil jen dovolací důvod podle ustanovení § 241a odst. 3 o. s. ř., k němuž nemohlo být při posouzení, zda je dovolání přípustné podle § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř., přihlédnuto (§ 237 odst. 3 o. s. ř.).
Nejvyšší soud proto dovolání žalované podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c) o. s. ř. odmítl.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení je odůvodněn ustanovením § 243b odst. 5 věty první o.s.ř. ve spojení s § 224 odst. 1 a § 146 odst. 3 o.s.ř., neboť žalobkyně má právo na náhradu účelně vynaložených nákladů dovolacího řízení, které sestávají z odměny za zastupování advokátem za jeden úkon právní pomoci (vyjádření k dovolání) v částce 5.000,- Kč [§ 5 písm. b), § 10 odst. 3, § 14 odst. 1 a § 18 odst. 1 vyhlášky č. 484/2000 Sb.] a z náhrady hotových výdajů podle ust. § 13 odst. 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb. v částce 300,- Kč, vše navýšeno o 20 % DPH (tj. o částku 1.060,- Kč) podle § 137 odst. 3 a § 47 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Celkovou náhradu nákladů dovolacího řízení ve výši 6.360,- Kč je žalovaná povinna zaplatit k rukám advokáta, který žalobkyni v tomto řízení zastupoval (§ 149 odst. 1 o. s. ř.).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 24. října 2012


JUDr. Pavel Vrcha, v. r.
předseda senátu