30 Cdo 2163/2003
Datum rozhodnutí: 15.01.2004
Dotčené předpisy: § 104 odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb.
30 Cdo 2163/2003

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy

JUDr. Karla Podolky a soudců JUDr. Romana Fialy a JUDr. Pavla Pavlíka v opatrovnické věci S. M., dále zastoupenéh advokátkou, za účasti A. M.,

o změnu omezení a o zbavení způsobilosti k právním úkonům, vedené u Okresního soudu v Šumperku, pod sp. zn. P 335/98, o dovolání S. M. proti usnesení Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci ze dne 30. června 2003, č.j.

Nc 6/2003-499, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

O d ů v o d n ě n í :

Krajský soud v Ostravě, pobočka v Olomouci usnesením v záhlaví označeným rozhodl, že JUDr. A. H. není vyloučena z projednávání a rozhodnutí této právní věci.

Proti tomuto usnesení podal S. M. dovolání.

Podle ustanovení § 16 odst. 1 o.s.ř. o tom, zda je soudce vyloučen, rozhodne nadřízený soud.

Dovolání je ovšem mimořádným opravným prostředkem proti pravomocnému rozhodnutí odvolacího soudu (§ 236 odst. 1 o.s.ř.).

Pojem nadřízený soud , je-li použit občanským soudním řádem k určení věcné příslušnosti soudu, vychází z organizačních vztahů uvnitř soustavy soudů, nikoli

ze vztahů instančních a s pojmem odvolací soud jej tudíž zaměňovat nelze (srovnej též stanovisko pléna Nejvyššího soudu z 27. června 1996, Plsn 1/96, uveřejněné

ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek č. 8 ročník 1996 pod č. 48). Rozhoduje-li tedy Krajský soud v Ostravě, pobočka v Olomouci, o vyloučení soudce okresního soudu, není toto jeho rozhodnutí rozhodnutím odvolacím; vydání takového rozhodnutí ostatně žádné rozhodnutí soudu prvního stupně, jež by bylo lze napadnout odvoláním, nepředchází.

Funkční příslušnost soudu pro projednání dovolání proti těmto rozhodnutím občanský soudní řád neupravuje. Nedostatek funkční příslušnosti je neodstranitelným nedostatkem podmínky řízení (srovnej též rozhodnutí uveřejněné pod pořadovým č. 112 časopisu Soudní judikatura, ročník I, číslo 14/1997).

Nejvyšší soud proto řízení, které touto vadou trpí, zastavil (§ 104 odst. 1 o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne15. ledna 2004

JUDr. Karel Podolka, v. r.

předseda senátu