30 Cdo 2131/2013
Datum rozhodnutí: 31.07.2013
Dotčené předpisy: § 243a odst. 1 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013, § 241 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013, § 241b odst. 2 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013, § 104 odst. 2 o. s. ř.

30 Cdo 2131/2013

U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Lubomírem Ptáčkem, Ph.D. v právní věci žalobce
M. O.
, proti žalované
České republice

Ministerstvo spravedlnosti
, se sídlem Praha 2, Vyšehradská 16, o zaplacení částky 35.000.000,- Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 25 C 84/2012, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 15. ledna 2103, č. j. 19 Co 316/2012-59, takto:


I. Řízení o dovolání žalobce
se zastavuje
.

II. Žádný z účastníků nemá
právo
na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í:

Městský soud v Praze (dále jen odvolací soud ) usnesením ze dne 15. ledna 2013, č. j. 19 Co 316/2012-59 potvrdil usnesení Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 13. 6. 2012, č. j. 25 C 84/2012-44, jímž byla zamítnuta žalobcova žádost o osvobození od soudních poplatků a o ustanovení zástupce z řad advokátů. Městský soud v Praze dále rozhodl, že soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 2 Mgr. K. Š. není vyloučena z projednání a rozhodnutí věci.

Proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce dovolání, v němž oznámil, že dovolání řádně doplní prostřednictvím advokáta, o němž předpokládá, že mu bude ustanoven Českou advokátní komorou.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a občanského soudního řádu, dále jen o.s.ř. ) věc projednal podle hlavy třetí, části čtvrté o.s.ř. (ve znění účinném od 1. 1. 2013, bod 1. čl. II zákona č. 404/2012 Sb.) bez nařízení jednání (§ 243a odst. 1 věta prvá o.s.ř.) a po zjištění, že dovolání proti pravomocnému usnesení odvolacího soudu bylo podáno oprávněnou osobou (účastníkem řízení) v zákonné lhůtě (§ 240 odst. 1 o. s. ř.) dospěl k závěru, že věcnému rozhodnutí o dovolání brání nedostatek podmínky dovolacího řízení.

Ustanovení § 241 o. s. ř., které určuje tzv. povinné (nucené) zastoupení dovolatele při podání dovolání, představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit (postupem uvedeným v ustanovení § 241a odst. 2 o. s. ř.), bez jejíhož splnění však nelze meritorně (věcně) rozhodnout o dovolání.

V posuzované věci žalobce, který je fyzickou osobou, podal včasné dovolání proti rozsudku odvolacího soudu, aniž by při tomto úkonu byl zastoupen advokátem, dovolání nebylo advokátem sepsáno a nebylo prokázáno (a ani tvrzeno), že by žalobce měl právnické vzdělání [§ 241 odst. 2 písm. a), § 241 odst. 4 o. s. ř.].

K odstranění uvedeného nedostatku podmínky dovolacího řízení soud prvního stupně usnesením ze dne 9. dubna 2103, č. j. 25 C 84/2012-66 vyzval žalobce, aby si pro podání dovolání v této věci zvolil zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podal řádné dovolání a k provedení těchto úkonů mu stanovil lhůtu 15 dnů od doručení usnesení s poučením, že nebude-li ve stanovené lhůtě předložena soudu plná moc zvoleného advokáta a jím sepsané dovolání, bude dovolací řízení zastaveno. Přestože usnesení soudu prvního stupně bylo žalobci řádně doručeno dne 13. 5. 2013, žalobce ve stanovené lhůtě (ani dosud) výzvě soudu nevyhověl a nedostatek povinného (nuceného) zastoupení neodstranil.

Z uvedeného je zřejmé, že žalobce nesplnil zákonem stanovenou podmínku povinného zastoupení a přes výzvu a poučení soudu o důsledcích své nečinnosti nejen ve stanovené lhůtě, ale ani dosud, tento nedostatek podmínky dovolacího řízení podle ustanovení § 241 o. s. ř. neodstranil. Nejvyšší soud České republiky proto řízení o dovolání žalobce aniž by se mohl zabývat dalšími okolnostmi podle ustanovení § 241b odst. 2 věta před středníkem, za užití § 243f odst. 2 a § 104 odst. 2 věty třetí o. s. ř., zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b věta před středníkem, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 věta první o. s. ř., kdy žalobce procesně zavinil zastavení dovolacího řízení, žalované však náklady dovolacího řízení nevznikly.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.


V Brně 31. července 2013JUDr. Lubomír P t á č e k, Ph.D.

předseda senátu