30 Cdo 2124/2011
Datum rozhodnutí: 21.06.2011
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 o. s. ř., § 218 písm. c) o. s. ř.
30 Cdo 2124/2011


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Vrchy a soudců JUDr. Pavla Pavlíka a JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D., v právní věci žalobců a) JUDr. V. B. , a b) S. B. , proti žalovaným 1) J. V. , 2) Ing. P. V. , a 3) P. V. , o určení vlastnictví k nemovitostem, vedené u Okresního soudu v Benešově pod sp. zn. 10 C 170/2006, o dovolání žalobce a) proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 9. července 2009, č.j. 22 Co 299/2009-282, takto:

I. Dovolání žalobce a) se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění
(§ 243c odst. 2 o. s. ř.):
Dovolání žalobce a) proti v záhlaví citovanému usnesení Krajského soudu v Praze, jímž bylo potvrzeno usnesení Okresního soudu v Benešově ze dne 20. května 2009, č.j. 10 C 170/2006-275, o zastavení řízení o žalobě o určení vlastnictví k nemovitostem pro nezaplacení soudního poplatku a ve výroku o náhradě nákladů řízení, a dále rozhodnuto o náhradě nákladů odvolacího řízení, není přípustné podle ustanovení § 237 o.s.ř., neboť usnesením odvolacího soudu nebylo potvrzeno nebo změněno usnesení soudu prvního stupně, kterým by bylo rozhodnuto ve věci samé. Dovolání není ovšem přípustné ani podle ustanovení § 238, § 238a a § 239 o. s. ř., protože usnesením soudu prvního stupně nebylo rozhodnuto ve věcech, které jsou taxativně vyjmenovány v ustanoveních § 238 a § 238a o. s. ř., a nejde rovněž o žádný z případů procesních rozhodnutí uvedených v ustanovení § 239 o. s. ř. (srov. právní názor vyjádřený v usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28.3.2002 sp. zn. 29 Odo 205/2002, uveřejněném pod č. 102 v časopise Soudní judikatura, roč. 2002).
Protože dovolání žalobce a) směřuje proti rozhodnutí odvolacího soudu, proti němuž není tento mimořádný opravný prostředek přípustný, Nejvyšší soud České republiky je proto podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c) o. s. ř. - aniž by se mohl věcí dále zabývat - odmítl. Okolnost, že žalobce a) nebyl v tomto dovolacím řízení zastoupen advokátem, byla vzhledem k nepřípustnosti dovolání již nerozhodná (srov. § 241b odst. 2 o. s. ř.).
O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto ve smyslu § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 1 písm. c) o. s. ř. per analogiam, neboť předpoklady pro aplikaci § 146 odst. 3 o. s. ř. (vzhledem k tomu, že dovolání bylo odmítnuto a žalovaným podle obsahu spisu žádné účelně vynaložené náklady nevznikly) v dané věci splněny nebyly.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 21. června 2011

JUDr. Pavel V r c h a, v. r.
předseda senátu