30 Cdo 212/2011
Datum rozhodnutí: 28.02.2011
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5,věta druhá o. s. ř. o. s. ř.
30 Cdo 212/2011

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Pavlíka a soudců JUDr. Pavla Vrchy a JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D., ve věci R. P., o ustanovení opatrovníka, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. P 528/2008, o dovolání Ústavu sociálních služeb v Praze 4, příspěvkové organizace, se sídlem v Praze 4 Podolí, Podolská č. 208/31, IČO 70886199 proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 15. března 2010, č.j. 39 Co 475/2009-85, takto:
Dovolací řízení se zastavuje.
Stručné odůvodnění
(§ 243c odst. 2 o.s.ř.):
Obvodní soud pro Prahu 4 usnesením ze dne 5. srpna 2009, č. j. P 528/2008-78, ustanovil podle § 192 v záhlaví jmenované R. P. opatrovníkem Ústav sociálních služeb v Praze 4, se sídlem v Praze 4, Podolská č. 31 a vymezil jeho práva a povinnosti. K jeho odvolání Městský soud v Praze usnesením ze dne 15. března 2010, č.j. 39 Co 475/2009-85, uvedené rozhodnutí soudu prvního stupně potvrdil.
Toto rozhodnutí odvolacího soudu napadl ustanovený opatrovník žalobkyně dne 15. června 2010 dovoláním, které však podáním ze dne 25. června 2010, založeným na č.l. 143 spisu vzal zpět.
Podle ustanovení § 243b odst. 5 věta druhá o.s.ř. vezme-li dovolatel dovolání zcela zpět, dovolací soud řízení zastaví.
Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) přihlédl k čl. II bodu 12. zákona č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, a s ohledem na uvedený procesní úkon opatrovníka, jímž vzal dovolání podané v této věci zpět, řízení zastavil (obdobně srovnej usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 9.6. 2009, sp.zn. 26 Cdo 1315/2009, resp. usnesení téhož soudu ze dne 22. ledna 2009, sp.zn. 26 Cdo 900/2008).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně 28. února 2011
JUDr. Pavel P a v l í k, v. r. předseda senátu