30 Cdo 2118/2014
Datum rozhodnutí: 16.06.2014
Dotčené předpisy: § 238 odst. 1 písm. d) o. s. ř. ve znění od 01.01.2013 do 31.12.201330 Cdo 2118/2014


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph. D. a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Lenky Dopitové v exekuční věci oprávněného TARXAN Consulting s. r. o., se sídlem v Českých Budějovicích 2, Jizerská 1076/2, identifikační číslo osoby 28127978, proti povinné M. N. , zastoupené JUDr. Janou Šrámkovou, advokátkou se sídlem v Českých Budějovicích, Lidická 47, pro 30000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 49 EXE 1807/2013, o dovolání oprávněného proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 3. prosince 2013, č. j. 24 Co 2355/2013-91, takto:

I. Dovolání se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Okresní soud v Českých Budějovicích usnesením ze dne 26. 8. 2013, č. j. 49 EXE 1807/2013-47, zastavil exekuci (vedenou pro vymožení částky 30 000,- Kč s příslušenstvím), oprávněnému uložil povinnost zaplatit jednak povinné náhradu nákladů řízení ve výši 2 900,- Kč a jednak soudnímu exekutorovi náhradu nákladů exekuce ve výši 7 865,- Kč do tří dnů od právní moci usnesení.
Odvolací soud v záhlaví označeným rozhodnutím zamítl návrh na přerušení exekuce (výrok I.), potvrdil usnesení okresního soudu ve výroku o zastavení exekuce (výrok II.) a uložil oprávněnému povinnost zaplatit povinné na nákladech řízení 1 754,50 Kč do tří dnů od právní moci rozhodnutí k rukám advokátky povinné JUDr. Jany Šrámkové (výrok III.).
Oprávněný napadl usnesení odvolacího soudu blanketním dovoláním, které Nejvyšší soud projednal a rozhodl o něm podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 (srovnej část první, čl. II, bod 7 zákona č. 404/2012 Sb. a část první, čl. II, bod 2 zákona č. 293/2013 Sb.), dále jen o. s. ř.
Dovolání není přípustné, protože směřuje proti výroku odvolacího soudu, jímž bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50.000,- Kč (§ 238 odst. 1 písm. d/ o. s. ř.). Nejvyšší soud tedy dovolání odmítl (§ 243c odst. 1 o. s. ř.), aniž se zabýval nedostatkem právního zastoupení oprávněného (k jeho odstranění byl oprávněný vyzván, ve lhůtě stanovené soudem však tento nedostatek neodstranil).
Výrok o nákladech řízení nemusí být odůvodněn (§ 243f odst. 3 druhá věta o. s. ř.).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 16. června 2014
JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.
předsedkyně senátu