30 Cdo 2114/2007
Datum rozhodnutí: 10.04.2008
Dotčené předpisy:

30 Cdo 2114/2007


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky v senátě složeném z předsedy JUDr. Karla Podolky a soudců JUDr. Olgy Puškinové a JUDr. Pavla Pavlíka ve věci žalobce M. M., zastoupeného advokátem, proti žalované L. V., zastoupené advokátem, o určení neúčinnosti právního úkonu, vedené u Okresního soudu Plzeň-město pod sp. zn. 14 C 47/2004, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského sodu v Plzni ze dne 17. května 2006, č. j. 12 Co 180/2006-138, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :


Krajský soud v Plzni rozsudkem v záhlaví označeným k odvolání žalobce potvrdil rozsudek Okresního soudu Plzeň - město ze dne 26. října 2005, č. j.


14 C 47/2004-116, kterým byla zamítnuta žaloba, jíž se žalobce domáhal určení, že kupní smlouva, kterou dne 11. 3. 2002 uzavřela žalovaná se svou matkou Mgr. I. M.


o prodeji domu č. p. 400 a pozemku parc. č. 11949 v k. ú. a obci P., je vůči němu právně neúčinná, a žalobci uložil zaplatit žalované na náhradě nákladů řízení 16.779,- Kč do tří dnů od právní moci rozsudku k rukám zástupce žalované, a rozhodl, že žalobce je povinen nahradit žalované na nákladech odvolacího řízení 2.767,- Kč do tří dnů od právní moci rozsudku k rukám advokáta.


Proti tomuto rozsudku podal žalobce dovolání, které vzal podáním ze dne


26. 7. 2007 zcela zpět z důvodu uzavřené mimosoudní dohody s žalovanou.


Vzhledem k tomuto procesnímu úkonu dovolatele Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) podle ustanovení § 243b odst. 5 věty druhé o. s. ř. dovolací řízení zastavil.


Žalobce z procesního hlediska zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno. Této procesní situaci odpovídá ve smyslu § 146 odst. 2 věta prvá, § 224 odst. 1 a § 243b odst. 5 o. s. ř. výrok o tom, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá žádný z účastníků právo, když žalované v dovolacím řízení žádné náklady nevznikly (§ 151 odst. 1 o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 10. dubna 2008


JUDr. Karel Podolka, v. r.


předseda senátu