30 Cdo 2081/2014
Datum rozhodnutí: 12.06.2014
Dotčené předpisy: § 238 odst. 1 písm. d) o. s. ř. ve znění od 01.01.2013 do 31.12.201330 Cdo 2081/2014


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph. D. a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Lenky Dopitové v exekuční věci oprávněného TARXAN Consulting s. r. o., se sídlem v Českých Budějovicích 2, Jizerská 1076/2, identifikační číslo osoby 28127978, proti povinné Z. M. , zastoupené JUDr. Václavem Kaskou, advokátem se sídlem v Českých Budějovicích, Žižkova třída 1, pro 25000,- Kč s příslušenstvím, o zastavení exekuce vedené u Okresního soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 43 EXE 1945/2013, o dovolání oprávněného proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 3. prosince 2013, č. j. 24 Co 2557/2013-74, takto:

I. Dovolání se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení. O d ů v o d n ě n í :
Okresní soud v Českých Budějovicích usnesením ze dne 10. 9. 2013, č. j. 43 EXE 1945/2013-13, zastavil exekuci (vedenou pro vymožení částky 25 000,- Kč s příslušenstvím), povinné nepřiznal právo na náhradu nákladů exekučního řízení a oprávněnému uložil povinnost zaplatit soudnímu exekutorovi náhradu nákladů exekuce 7865,- Kč do tří dnů od právní moci usnesení.
Odvolací soud v záhlaví označeným rozhodnutím zamítl návrh na přerušení exekuce (výrok I.), potvrdil usnesení okresního soudu ve výroku o zastavení exekuce a ve výroku o nákladech exekuce (výrok II.), změnil výrok o nákladech účastníků tak, že uložil oprávněnému povinnost zaplatit povinné na nákladech exekučního řízení 4900,50 Kč do tří dnů od právní moci rozhodnutí k rukám advokáta povinné JUDr. Václava Kasky (výrok III.) a dále oprávněnému uložil zaplatit povinné též náhradu nákladů odvolacího řízení 4900,50 Kč do tří dnů od právní moci rozhodnutí k rukám advokáta povinné JUDr. Václava Kasky (výrok IV.).
Oprávněný napadl usnesení odvolacího soudu blanketním dovoláním, které Nejvyšší soud projednal a rozhodl o něm podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 (srovnej část první, čl. II, bod 7 zákona č. 404/2012 Sb. a část první, čl. II, bod 2 zákona č. 293/2013 Sb.), dále jen o. s. ř.
Dovolání není přípustné, protože směřuje proti výroku odvolacího soudu, jímž bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50.000,- Kč (§ 238 odst. 1 písm. d/ o. s. ř.). Nejvyšší soud tedy dovolání odmítl (§ 243c odst. 1 o. s. ř.), aniž se zabýval nedostatkem právního zastoupení oprávněného (k jeho odstranění byl oprávněný vyzván, ve lhůtě stanovené soudem však tento nedostatek neodstranil).
Výrok o nákladech řízení nemusí být odůvodněn (§ 243f odst. 3 druhá věta o. s. ř.).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně 12. června 2014

JUDr. Miroslava J i r m a n o v á, Ph. D.
předsedkyně senátu