30 Cdo 2078/2009
Datum rozhodnutí: 17.06.2009
Dotčené předpisy:





30 Cdo 2078/2009


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Karla Podolky a soudců JUDr. Pavla Vrchy a JUDr. Pavla Pavlíka ve věci nezletilého J. R., zastoupeného Městskou částí P., jako opatrovníkem, syna Š. D., a J. R., o snížení výživného, změnu výchovy a úpravu styku, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 8 pod sp. zn. P 156/2007, o dovolání otce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 17. prosince 2008, č. j. 13 Co 433/2008-391, takto:


Dovolání otce se odmítá.


Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


Stručné odůvodnění (§ 243c odst. 2 o. s. ř.):


Dovolání otce proti rozsudku Městského soudu v Praze v záhlaví označenému, jímž byl potvrzen v zamítavých výrocích o věci samé (t. j. ohledně otcových návrhů na snížení výživného a změnu výchovy nezletilého) a o náhradě nákladů řízení rozsudek soudu prvního stupně, a rozhodnuto o náhradě nákladů odvolacího řízení, není přípustné podle § 237 odst. 2 písm. b) o. s. ř., pokud jde o meritorní výrok.


Dovolání proti výroku rozsudku odvolacího soudu o nákladech řízení, které má povahu usnesení (§ 167 odst. 1 o. s. ř.) občanský soudní řád nepřipouští (srv. § 236 až § 239 o. s. ř., a dále např. usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 31. 1. 2002, sp. zn. 29 Odo 874/2001, uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 4, ročník 2003).


Z toho důvodu nebylo ani třeba odstranit nedostatek povinného zastoupení dovolatele (§ 241b odst. 2 o. s. ř.).


Dovolání bylo proto jako nepřípustné podle § 243b odst. 5 a § 218 písm. c) o. s. ř. odmítnuto.


Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení je odůvodněn ustanovením § 243b odst. 5 věta prvá, § 224 odst. 1, § 151 o. s. ř., neboť otec s ohledem na výsledek dovolacího řízení nemá na náhradu nákladů řízení právo a ostatním účastníkům podle obsahu spisu v dovolacím řízení žádné náklady nevznikly.


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 17. června 2009


JUDr. Karel P o d o l k a , v. r.


předseda senátu