30 Cdo 2056/2014
Datum rozhodnutí: 26.11.2014
Dotčené předpisy: § 243f odst. 3 o. s. ř., § 241a o. s. ř., § 241a odst. 2 o. s. ř.30 Cdo 2056/2014


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D., a soudců JUDr. Pavla Simona a JUDr. Františka Ištvánka, ve věci žalobce Z. B. , proti žalované České republice Ministerstvu spravedlnosti , identifikační číslo osoby 000 25 429, se sídlem Praha 2, Vyšehradská 424/16, o náhradu škody ve výši 500.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 26 C 259/2011, o dovolání proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 13. března 2013, č.j. 70 Co 98/2013 68, t a k t o:

I. Dovolání se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Vzhledem ke skutečnosti, že dovolání je mimořádný opravný prostředek, vyžaduje zákon, aby byl účastník v dovolacím řízení zastoupen osobou, která je podle zákona povolána poskytovat právní pomoc, nebo aby měl sám právnické vzdělání (§ 241 o. s. ř.). Byť dovolatel tuto podmínku řízení nesplnil, nelze v daném případě, kdy má být předmětem dovolacího přezkumu právě nárok dovolatele na ustanovení právního zástupce, považovat za důvod pro zastavení dovolacího řízení, neboť by tak bylo nepřiměřeně omezeno jeho právo na soudní ochranu (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. 4. 1997, sp. zn. 2 Cdon 609/97, publikované v časopise Soudní judikatura, sešit č. 1, ročník 1997).
Soudní praxe tedy umožňuje, aby účastník řízení v podobných případech sepsal dovolání bez odborné právní pomoci. I takové dovolání však musí splňovat náležitosti dané zákonem, tj. především ustanovením § 241a o. s. ř. Dovolání žalobce adresované přímo na adresu Nejvyššího soudu, podané na poštu dne 15. 4. 2013, všechny zákonem vyžadované náležitosti (srov. § 241a odst. 2 o. s. ř.) neobsahuje, neboť v něm dovolatel neuvedl, v čem spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání (§ 237 až 238a o. s. ř.), a nevymezil ani dovolací důvod ve smyslu § 241a odst. 1 a 3 o. s. ř.
Protože uvedený nedostatek nebyl ve lhůtě odstraněn, dovolání trpí vadou, pro kterou nelze v dovolacím řízení pokračovat. Nejvyšší soud proto dovolání žalobce podle § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. ve spojení s § 243f odst. 2 o. s. ř. odmítl.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).
Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 26. listopadu 2014

JUDr. Lubomír Ptáček, Ph.D.
předseda senátu