30 Cdo 204/2010
Datum rozhodnutí: 25.02.2010
Dotčené předpisy: § 254b odst. 2 o. s. ř., § 104 odst. 2 o. s. ř.
30 Cdo 204/2010


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Pavlíka a soudců JUDr. Karla Podolky a JUDr. Pavla Vrchy v právní věci žalobkyně Ing. H. M., proti žalovanému RSDr. J. Z., zemřelému dne 21. září 2003, o ochranu osobnosti, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 37 C 62/97, o dovolání žalobkyně proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 31. října 2006, č.j. 1 Co 160/2006, 1 Co 347/2006-79, t a k t o:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žalobkyně nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění: (243 odst. 2 o.s.ř.):

Vrchní soud v Praze usnesením ze dne 31. října 2006, č.j. 1 Co 160/2006, 1 Co 347/2006-79, potvrdil jednak usnesení Městského soudu v Praze ze dne 4. dubna 2006, č.j. 37 C 62/97-69, o zastavení daného řízení, jednak usnesení téhož soudu ze dne 4. dubna 2006, č.j. 37 C 62/97-70, kterým nebylo připuštěno přistoupení dalších účastníků do řízení.

Proti uvedenému usnesení Vrchního soudu v Praze podala žalobkyně dne 19. ledna 2007 vlastnoručně sepsané a podepsané dovolání.

Dovolací soud přihlédl k čl. II bodu 12. zákona č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, a konstatuje, že soud prvního stupně žalobkyni mimo jiné usnesením ze dne 20. října 2009, č.j. 37 C 62/97-120 (doručeným žalobkyni dne 26. listopadu 2009) vyzval, aby si zvolila zástupcem advokáta, který by v této věci sepsal řádné dovolání. Žalobkyně byla poučena o tom, že nebude-li výzvě v soudem stanovené lhůtě vyhověno, bude dovolací řízení zastaveno. Ze spisu pak nevyplývá, že by žalobkyně na danou výzvu relevantně reagovala. Ještě však dříve podáním ze dne 19. září 2007 (č.l. 90 spisu) soudu výslovně sdělila, že zastoupení v této věci odmítá.

Podle § 241 o.s.ř. musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem, jestliže sám nemá právnické vzdělání, popřípadě jedná-li za něj právnická osoba uvedená v § 21 nebo § 21a anebo v § 21b o.s.ř., která má právnické vzdělání, přičemž notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními předpisy (odst. 1 a 2). Nemá-li dovolatel právnické vzdělání, musí být dovolání sepsáno advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21 nebo § 21a, v § 21b, anebo v § 26a odst. 3 o.s.ř., která má právnické vzdělání (odst. 4). Jde o úpravu tzv. povinného zastoupení dovolatele v dovolacím řízení, které je chápáno jako zvláštní podmínka tohoto řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze sice odstranit, bez jejíhož splnění však nelze vydat rozhodnutí ve věci samé. Nedostatek v zastoupení dovolatele musí být proto řešen postupem podle ustanovení § 241b odst. 2 o.s.ř. ve spojení s § 104 odst. 2 téhož zákona.

O tento případ jde v posuzované věci, neboť dovolatelka, ač nebylo tvrzeno (a proto ani doloženo), že by sama případně měla právnické vzdělání, resp., že by za ní jednala podle zákona kvalifikovaná osoba, neprokázala soudu ve stanovené lhůtě (resp. ani později), že v jejím případě byla splněna podmínka povinného zastoupení. Nebyla tak naplněna tato zvláštní podmínka dovolacího řízení.

S přihlédnutím k popsaným skutečnostem dovolacímu soudu nezbylo, než dovolací řízení zastavit.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení je odůvodněn ustanovením § 243b odst. 5 věta prvá o.s.ř. ve spojení s § 224 odst. 1, a § 151 o.s.ř., když žalobkyně nemá na náhradu svých nákladů právo.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 25. února 2010 JUDr. Pavel P a v l í k, v. r. předseda senátu