30 Cdo 2031/2014
Datum rozhodnutí: 26.06.2014
Dotčené předpisy: § 241b odst. 2 o. s. ř.30 Cdo 2031/2014


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v exekuční věci oprávněného M. M., identifikační číslo osoby 49035797, proti povinnému L. J. , pro 151.778,- Kč s příslušenstvím, vedené u Exekutorského úřadu Praha 5, soudního exekutora JUDr. Miloslav Hauerlanda, pod sp. zn. 027 EX 0152/09, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích z 9. ledna 2013, sp. zn. 24Co 3117/2012, takto:
Dovolací řízení se zastavuje .
O d ů v o d n ě n í :

Nejvyšší soud řízení o dovolání povinného proti shora označenému usnesení podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst.2 o. s. ř. zastavil, neboť dovolatel nesplnil podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.).
O případné náhradě nákladů dovolacího řízení bude rozhodnuto podle ustanovení Hlavy VI. exekučního řádu.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 26. června 2014

JUDr. Vladimír Mikušek předseda senátu