30 Cdo 2031/2012
Datum rozhodnutí: 31.07.2012
Dotčené předpisy: § 241 o. s. ř. ve znění od 01.07.2009
30 Cdo 2031/2012

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Pavlíka a soudců JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D a JUDr. Pavla Vrchy, v právní věci žalobkyně L. F. , proti žalovaným 1) nezletilému T. F. , zastoupenému Městským úřadem Aš jako opatrovníkem, 2) M. D. , o určení otcovství a úpravu výchovy a výživy, vedené u Okresního soudu v Karlových Varech pod sp. zn. 10 C 511/2009, o dovolání žalovaného 2) proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 9. června 2011, č.j. 14 Co 223/2011-183, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

S t r u č n é o d ů v o d n ě n í (§ 243c odst. 2 o.s.ř.):


Okresní soud v Karlových Varech rozsudkem ze dne 16. 11. 2011, č.j. 10 C 511/2009-156 určil, že žalovaný 2) je otcem nezletilého (výrok I), svěřil nezletilého do výchovy žalobkyně (výrok II), rozhodl o vyživovací povinnosti otce k nezletilému (výrok III), o dlužném výživném (výrok IV), rozhodl o nákladech řízení (výrok V) a o nákladech státu a poplatkové povinnosti (výroky VI a VII).
Krajský soud v Plzni (dále jen odvolací soud ) rozsudkem ze dne 9. června 2011, č.j. 14 Co 223/2011-183 změnil, s ohledem na okamžik rozhodnutí odvolacího soudu, rozsudek soudu prvního stupně jen ve výroku o dlužném výživném, jinak jej potvrdil a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.
Proti rozsudku odvolacího soudu podal dne 15. 9. 2011 dovolání otec. V blanketním dovolání žádal o ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení.
Soud prvního stupně usnesením ze dne 30. 11.2011, č. j. 10 C 511/2009-218, které doručil otci dne 2.1.2012, zamítl žádost otce o osvobození od soudních poplatků a o ustanovení zástupce z řad advokátů. Usnesením ze dne 24.2.2012, č.j. 10 C 511/2009-220 soud prvního stupně vyzval otce, aby si pro podání dovolání zvolil advokáta a aby jeho prostřednictvím podal řádné dovolání. Znovu jej poučil o možnosti žádat o ustanovení zástupce z řad advokátů. Rovněž jej poučil o následcích neodstranění uvedených vad dovolání. Na tuto výzvu otec reagoval tak, že podáním doručeném soudu dne 13.4.2012 pouze požádal o ustanovení advokáta pro dovolací řízení z důvodu nemajetnosti, aniž by uvedl jiné (další) skutečnosti, než které uvedl v dovolání ze dne 15.9.2011.
Za tohoto stavu nemohl Nejvyšší soud uzavřít jinak, než že u dovolatele nebyly splněny předpoklady pro přiznání osvobození od soudních poplatků a pro ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení. O existenci předpokladů pro osvobození od soudních poplatků ve smyslu § 30 odst. 1, odst. 2 o. s. ř. totiž nemůže být řeč v situaci, kdy dříve přiznané osvobození bylo - ve smyslu § 138 odst. 1, odst. 2 o. s. ř. odňato, stejně jako byl-li návrh na přiznání osvobození od soudních poplatků zamítnut (srov. usnesení Ústavního soudu ze dne 27. 9. 2007, sp. zn. III. ÚS 764/07).
Nejvyšší soud proto dovolání otce posoudil z hlediska § 241 občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ), podle kterého dovolatel musí být v dovolacím řízení zastoupen advokátem, jestliže sám nemá právnické vzdělání. Z podaného dovolání zastoupení advokátem nevyplývá a jiné listiny toto zastoupení nebo právnické vzdělání otce prokazující nebyly předloženy. Dovolatel přes výzvu soudu prvního stupně nedostatek povinného zastoupení neodstranil, ačkoliv byl o následcích nesplnění této povinnosti poučen. Protože povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, bez jejíhož splnění nelze vydat rozhodnutí, s výjimkou usnesení, jímž se dovolací řízení pro tento nedostatek zastavuje, a protože ke zhojení tohoto nedostatku, i přes řádnou výzvu soudu prvního stupně dosud nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení podle § 104 odst. 2 a § 243c o. s. ř. zastavil.
Dovolatel z procesního hlediska zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno, avšak ostatním účastníkům v dovolacím řízení žádné náklady nevznikly. Této procesní situaci odpovídá ve smyslu ustanovení § 146 odst. 2, věty první, § 224 odst. 1 a § 243b odst. 4 o. s. ř. výrok o tom, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá žádný z nich právo. Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek
V Brně 31. července 2012

JUDr. Pavel Pavlík, v. r.
předseda senátu