30 Cdo 2030/2011
Datum rozhodnutí: 10.11.2011
Dotčené předpisy: § 164 o. s. ř.
30 Cdo 2030/2011

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou JUDr. Pavlem Pavlíkem v právní věci žalobce V. P. , proti žalovanému V. M. , ve věci nejasného podání, vedené u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp.zn. 34 C 105/2010, o dovolání žalobce proti usnesení Vrchního soudu ze dne 28. prosince 2010, č. j. 1 Co 315/2010-20, takto:

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. srpna 2011, č. j. 30 Cdo 2030/2011-43, se opravuje tak, že výrok správně zní :
I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Odůvodnění :

Usnesením Nejvyššího soudu ze dne 30. srpna 2011, č.j. 30 Cdo 2030/2011-43, bylo dovolání žalobce nemeritorně vyřízeno. Ve výroku I. však byl administrativní chybou uveden nesprávný způsob nemeritorního rozhodnutí, ačkoliv z odůvodnění usnesení je zřejmé, že dovolací řízení bylo pro nedostatek zastoupení advokátem zastaveno.
Podle § 164 o.s.ř. předseda senátu opraví v rozsudku kdykoliv i bez návrhu chyby v psaní a v počtech, jakož i jiné zjevné nesprávnosti. Týká-li se oprava výroku rozhodnutí nebo není-li možné provést opravu ve stejnopisech rozhodnutí, vydá o tom opravné usnesení, které doručí účastníkům; jde-li o opravu výroku rozhodnutí, může odložit vykonatelnost rozsudku na dobu, dokud opravné usnesení nenabude právní moci.
Protože jde o zjevnou nesprávnost, bylo za situace kdy opravované rozhodnutí nebylo dosud účastníkům doručováno, rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí (§ 164, § 167 odst.2, § 243c odst. 1 o.s.ř.).
Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.
V Brně 8. prosince 2011

JUDr. Pavel P a v l í k , v. r.
předseda senátu