30 Cdo 1981/2012
Datum rozhodnutí: 02.08.2012
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 o. s. ř.
30 Cdo 1981/2012


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Vrchy a soudců JUDr. Pavla Pavlíka a JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D., v právní věci žalobce P. Ř. zastoupeného JUDr. Ivem Hešíkem, advokátem se sídlem v Opavě, Lepařova 2906/8 proti žalované V. N. , o určení vlastnictví, vedené u Okresního soudu v Opavě pod sp. zn. 9 C 42/2010, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 30. listopadu 2011, č.j. 11 Co 445/2011-90, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


Stručné odůvodnění
(§ 243c odst. 2 o.s.ř.):
Okresní soud v Opavě rozsudkem ze dne 19. července 2011, č.j. 9 C 42/2010-63, zamítl návrh, aby P. Ř. byl určen vlastníkem bytu č. 2 v domě čp. 227 na ulici v obci K. postaveném na pozemku parc. č. 150/1 a pozemku parc. č. 150/1 zastavěná plocha a parc. č. 151 zahrada, vše v k.ú. K. ve S., včetně spoluvlastnického podílu bytu č. 227/2 na společných částech domu a pozemcích v poměru 1337/10000, vše zapsáno v KN na LV č. 3705 pro obec K., k.ú. K. ve S. u Katastrálního úřadu pro MS kraj, katastrální pracoviště Opava (výrok I.), a dále rozhodl o náhradě nákladů řízení (výrok II.).
K odvolání žalobce Krajský soud v Ostravě (dále již odvolací soud ) v záhlaví cit. rozsudkem, potvrdil rozsudek soudu prvního stupně ve věci samé (výrok I.) a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení (výrok II.).
Toto rozhodnutí odvolacího soudu žalobce napadl dne 15. února 2012 dovoláním.
Podáním ze dne 19. června 2012 vzal žalobce své dovolání v celém rozsahu zpět.
Podle ustanovení § 243b odst. 5 věta druhá o. s. ř. vezme-li dovolatel dovolání zcela zpět, dovolací soud řízení zastaví.
S ohledem na uvedený procesní úkon žalobce, jímž vzal dovolání v této věci zpět, Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) řízení zastavil.
O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 5, věty první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 1 písm. c) o. s. ř. per analogiam, neboť žalobce s ohledem na výsledek tohoto dovolacího řízení nemá na náhradu nákladů dovolacího řízení právo a žalované podle obsahu spisu v tomto řízení žádné účelně vynaložené náklady nevznikly, takže podmínky pro aplikaci § 146 odst. 3 o. s. ř., podle kterého odmítne-li soud žalobu nebo jiný návrh na zahájení řízení, je žalobce (navrhovatel) povinen nahradit ostatním účastníkům jejich náklady, v daném případě osvědčeny nebyly.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 2. srpna 2012

JUDr. Pavel V r c h a, v. r.
předseda senátu