30 Cdo 196/2001
Datum rozhodnutí: 13.02.2001
Dotčené předpisy:
30 Cdo 196/2001

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl ve věci nezletilé V. a nezletilého P. R., obou narozených 6.5.1994, zastoupených Okresním úřadem v Ú. jako opatrovníkem, dětí J. R., proti odpůrci J. Š., zastoupenému advokátkou, o určení otcovství a o úpravu výchovy a výživy, vedené u Okresního soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. 14 C 63/95, o dovolání odpůrce proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 17. října 2000, č.j. 12 Co 870/2000-106, takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 17. října 2000, č.j. 12 Co 870/2000-106, se zrušuje a věc se mu vrací k dalšímu řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Krajský soud v Ústí nad Labem v záhlaví označeným usnesením odmítl odvolání odpůrce proti rozsudku Okresního soudu v Ústí nad Labem ze dne 15. srpna 2000, č.j. 14 C 63/95-98 (jímž bylo zastaveno řízení o určení otcovství, nezletilá V. a nezletilý P. byli svěřeni do výchovy matky, a odpůrci byla uložena povinnost přispívat na výživu nezl. P., a nezl. V. měsíčně po 700,- Kč a to počínaje dnem 6.5.1994 a dnem 1.6.1995 na nezl. P. a nezl. V. měsíčně po částce 400,- Kč a dále dnem 1.9.1998 na nezl. P. na nezl. V. měsíčně po 500,- Kč, splatnými vždy předem k rukám matky do každého 15. dne v měsíci( nedoplatek výživného za dobu od 6.5.1994 do 15.8.2000 byl určen částkou 72.712,- Kč s tím, že je povinen odpůrce ho splácet měsíčními splátkami po 1.000,- Kč, splatnými současně s běžným výživným počínaje měsícem srpnem 2000 pod ztrátou výhody splátek.

V odůvodnění svého rozhodnutí odvolací soud uvedl, že proti části rozsudku, jímž bylo rozhodnuto o výživném na nezletilé děti včetně nedoplatku na výživném a povinnosti odpůrce zaplatit náklady řízení zálohované státem, podal odpůrce odvolání po uplynutí patnáctidenní lhůty (§ 204 odst. 1 o.s.ř.). Není proto splněna podmínka včasného odvolání. Ze spisu vyplývá, že rozsudek mu byl doručen do vlastních rukou 30.8.2000, proto následujícího dne, t.j. 31.8.2000, začala běžet patnáctidenní lhůta k podání odvolání a uplynula dne 14.9.2000 (čtvrtek). Odpůrce však odvolání podal u soudu prvního stupně 15.9.2000, tedy opožděně.

Dovolatel podal dovolání z důvodů uvedeného v ustanovení § 241 odst. 3 písm. a/ o.s.ř., platného před novelou s odkazem na čl. 17 části dvanácté, hlavy I zákona č. 30/2000 Sb. Nesouhlasil se zjištěním odvolacího soudu v tom, že mu byl doručen rozsudek 30.8.2000. Uvedl, že pokud ze spisu zjistil, že na doručence je uvedeno toto datum, jde o nesprávné datum. Rozsudek přebíral od doručovatelky na poště T. 31.8.2000. Rozsudek jen podepsal svým jménem a nic na doručence nevyplňoval. Chybné datum proto pravděpodobně na doručenku doplnila doručovatelka, což je patrné ze samotné doručenky, protože je na něm vidět jiný typ tužky, kterou bylo dopsáno datum, oproti typu tužky o podepsání převzetí zásilky. Poukázal i na doklad, který předložil a z něhož je také patrno, že rozsudek převzal 31.8.2000. Navrhoval proto zrušit usnesení odvolacího soudu, věc mu vrátit k dalšímu řízení a odložit vykonatelnost dovoláním napadeného usnesení.

Při posuzování dovolání vycházel dovolací soud z ustanovení části dvanácté hlavy první, bodu 17 zákona č. 30/2000 Sb., jímž byl změněn a doplněn občanský soudní řád (zákon č. 99/1963 Sb.), podle něhož dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu, vydaným po řízení provedeném podle dosavadních právních předpisů, se projednají a rozhodne se o nich podle dosavadních právních předpisů, t.j. podle občanského soudního řádu ve znění před novelizací zákonem č. 30/2000 Sb.).

Podle ustanovení § 236 odst. 1 o.s.ř. dovoláním lze napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.

Proti usnesení odvolacího soudu, jímž bylo odvolání odmítnuto, je podle § 238a odst. 1 písm. e/ o.s.ř. dovolání přípustné.

Z potvrzení Pošty T. (č.l.116) ze dne 22.1.2001 dovolací soud zjistil, že adresát zásilky (J. Š.) nebyl dne 30.8.2000 zastižen (proto mu byla zanechána výzva o zásilce R 8102 z podací pošty Ú.) a druhý den, t.j. 31.8.2000, se mu zásilka doručila. To je i v souladu s potvrzením pošty doručení z 8.1.2001 na č.l.112, z něhož též plyne, že doporučená zásilka R 8102 byla adresátu doručena 31.8.2000. Za tohoto stavu je nutné odstranit rozpor ohledně doručení rozsudku odpůrci podle obou shora označených potvrzení pošty, s doručenkou o doručení rozsudku do vlastních rukou, který podle stvrzení dovolatele převzal bez uvedení data (datum 30.8.2000 je psáno jinou tužkou) a jeho podpisem. Doručenka je veřejnou listinou, proto údaje na ní uvedené jsou platné, pokud se nezjistí opak. Podle přednesu dovolatele chybný údaj o doručení rozsudku na doručence měla doplnit později (po podpisu adresáta) doručovatelka.

Z uvedených důvodů nebylo možné proto usnesení podané odpůrcem osobně soudu prvního stupně 15.9.2000, při převzetí napadeného rozsudku odvoláním 31.8.2000, považovat za opožděné a usnesení odvolacího soudu o odmítnutí odvolání odpůrce pro jeho opožděnost, za správné. Dovolacímu soudu proto nezbylo než zrušit rozhodnutí odvolacího soudu podle ustanovení § 243b odst. 1 a 5 o.s.ř.

Proto v dalším řízení odvolací soud zjistí (po odstranění rozporu o doručení rozsudku) včasnost podání odvolání a v kladném případě rozhodne odvolání odpůrce do rozsudku soudu prvního stupně i o náhradě nákladů dovolacího řízení.

Právní názor dovolacího soudu je pro odvolací soud závazný (§ 243d odst. 1, věta třetí, o. s.ř.)

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 13. února 2001

JUDr. Julie M u r á n s k á , v. r.

předsedkyně senátu

Za správnost vyhotovení: Marie Plhalová