30 Cdo 1914/2008
Datum rozhodnutí: 27.05.2008
Dotčené předpisy: § 241b odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb., § 104 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.
30 Cdo 1914/2008

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném s předsedy JUDr. Pavla Pavlíka a soudů JUDr. Olgy Puškinové a JUDr. Karla Podolky v právní věci žalobce M. V., proti žalovanému L. V., zastoupenému advokátem, o určení neplatnosti dokladů, vedené u Okresního soudu ve Strakonicích pod sp. zn. 2 C 53/2007,

o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne

21. listopadu 2007, č.j. 5 Co 2545/2007-122, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II.Žalobce je povinen zaplatit na náhradu nákladů řízení žalovanému k rukám jeho zástupce, advokáta, částku 3.034,50 Kč do tří dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

O d ů v o d n ě n í :

Okresní soud ve Strakonicích rozsudkem ze dne 1. srpna 2007 č.j.

2 C 53/2007-62, zamítl návrh na určení neplatnosti výdajových pokladních dokladů

a kvitancí ze dne 14. 4. 2003, 28. 4. 2003 a 12. 5. 2003 a rozhodl o náhradě nákladů řízení.

Krajský soud v Českých Budějovicích rozsudkem ze dne 21. listopadu 2007, č.j. 5 Co 2545/2007-122, výrokem I. rozsudek soudu prvního stupně ve výroku, jímž byla zamítnuta žaloba na určení neplatnosti pokladního výdajového dokladu včetně kvitance ze dne 12. 5. 2003, zrušil a řízení zastavil. Výrokem II. rozsudek soudu prvního stupně v ostatních výrocích potvrdil. Současně rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.

Rozsudek odvolacího soudu byl žalobci doručen dne 7. ledna 2008 a téhož dne nabyl právní moci. Toto rozhodnutí žalobce napadl dne 5. března 2008 vlastnoručně sepsaným dovoláním, doplněným podáním ze dne 15. března 2008.

Soud prvního stupně poté usnesením ze dne 18. března 2008, č.j. 2 C 53/2007-197, doručeným dne 21. března 2008, dovolatele vyzval, aby si ve lhůtě třiceti dnů

v dovolacím řízení zvolil zástupcem advokáta, který by pak podal v této věci řádné dovolání. Žalobce poučil o tom, že nebude-li této výzvě ve stanovené lhůtě vyhověno, bude dovolací řízení zastaveno.

Podle § 241 o.s.ř. musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem (který však může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními předpisy), jestliže sám nemá právnické vzdělání; je-li dovolatelem právnická osoba, stát, obec nebo vyšší územně samosprávný celek, jedná za ní osoba uvedená v § 21 nebo § 21a anebo v § 21b o.s.ř., pokud má právnické vzdělání. Nemá-li dovolatel právnické vzdělání, musí být dovolání sepsáno advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21 nebo § 21a, v § 21b, anebo v § 26a odst. 3 o.s.ř., která má právnické vzdělání.

Jde o úpravu tzv. povinného zastoupení dovolatele v dovolacím řízení, které je chápáno jako zvláštní podmínka dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze sice odstranit, bez jejíhož splnění však nelze vydat rozhodnutí ve věci samé. Nedostatek v zastoupení dovolatele musí být proto řešen postupem podle ustanovení § 241b odst. 2 o.s.ř. ve spojení s § 104 odst. 2 téhož zákona.

Požadavek povinného zastoupení platí jen pro podání dovolání, přičemž však tuto část dovolacího řízení je třeba chápat v širším smyslu tak, že zahrnuje nejen podání dovolání samotného, ale vztahuje se i k podání, kterým se dovolání doplňuje nebo omezuje, nebo podání, kterým se disponuje rozsahem dovolání, jeho důvody nebo dovolacím návrhem. Pokud dovolatel podá dovolání sám, je nezbytné ke splnění požadavku nuceného zastoupení vyplývajícího ze zmíněného ustanovení, aby jeho zástupce učiněné podání nahradil nebo doplnil vlastním podáním nebo aby alespoň písemně nebo ústně do protokolu sdělil soudu, že se s dovolatelem učiněným podáním ztotožňuje. Nestane-li se tak, není požadavku povinného zastoupení vyhověno (obdobně srovnej JUDr. Jaroslav Bureš, JUDr. Ljubomír Drápal, JUDr. Zdeněk Krčmář, JUDr. Michal Mazanec, Občanský soudní řád, Komentář, 6. vydání, Praha 2003, II. díl, str. 1064 až 1065).

O tento případ jde v posuzované věci, neboť dovolatel, ač nebylo doloženo, že by sám měl právnické vzdělání, resp., že by za něj jednala podle zákona kvalifikovaná osoba, nedoložil soudu ve stanovené lhůtě (resp. ani později), že by v jeho případě byla splněna podmínka povinného zastoupení. Protože tak nebyla naplněna tato zvláštní podmínka dovolacího řízení, dovolacímu soudu nezbylo, než podle již uvedených ustanovení dovolací řízení zastavit.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení je odůvodněn ustanovením § 243b odst. 5 věta prvá o.s.ř. ve spojení s § 224 odst. 1, § 151 a § 146 odst. 2 věta první o.s.ř ., když dovolatel procesně zavinil, že dovolací řízení muselo být zastaveno, přičemž žalovanému vznikly v dovolacím řízení náklady spojené s jeho zastoupením advokátem. Konkrétně jde o jeden úkon právní služby (vyjádření k dovolání) podle § 11 odst. 1 písm. k) vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů. Výše odměny za zastupování advokátem je pak určena podle vyhlášky č. 484/2000 Sb., ve znění po novele provedené vyhláškou č. 277/2006 Sb. účinném od 1. 9. 2006, kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení, a kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996. Sb., o odměnách advokátů za poskytování právních služeb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vyhláška").

Podle § 2 vyhlášky se sazby odměn stanoví pro řízení v jednom stupni z peněžité částky nebo z ceny jiného penězi ocenitelného plnění, které jsou předmětem řízení, anebo podle druhu projednávané věci (odstavec 1). V sazbě podle prvního odstavce uvedeného ustanovení jsou zahrnuty všechny úkony právní služby provedené advokátem nebo notářem, s výjimkou odměny za úkony, které patří k nákladům řízení, o jejichž náhradě soud rozhoduje podle § 147 o.s.ř. (odstavec 2).

Podle § 10 odst. 3 vyhlášky ve věcech odvolání a dovolání se sazba odměny posuzuje podle sazeb, jakými se řídí odměna pro řízení před soudem prvního stupně, není-li stanoveno jinak. Podle § 8 vyhlášky činí sazba odměny v této věci 9 000,- Kč. Protože však byl učiněn v tomto případě pouze jediný úkon právní služby, bylo nutno

s přihlédnutím k § 18 odst. 1 této vyhlášky takto určenou výši odměny zástupce žalovaného snížit o 50 %, t.j. na částku 4 500,- Kč. S ohledem na to, že pak dovolací řízení bylo zastaveno, byla uvedená částka odměny podle ustanovení § 15 ve spojení s § 14 odst. 1 vyhlášky dále snížena o 50% na 2.250,- Kč.

Vyhláška č. 484/2000 Sb. upravuje pouze paušální sazby odměny za zastupování účastníka advokátem, nikoliv tedy již nároky advokáta na náhradu hotových výdajů a

na náhradu za promeškaný čas, jež stojí vedle odměny (§ 2 odst. 1 vyhlášky č. 177/1996 Sb.). K nákladům řízení žalovaného proto patří též paušální náhrada hotových výloh advokáta v částce 300,- Kč (§ 13 odst. 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb. ve znění po novele provedené vyhláškou č. 276/2006 Sb.). Celkem výše přisouzené náhrady nákladů dovolacího řízení činí 2.550,- Kč, která po úpravě o 19% daň z přidané hodnoty, jejímž plátcem je zástupce žalovaného, je představována částkou 3 034,50 Kč (§ 137 odst. 3 o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 27. května 2008

JUDr. Pavel Pavlík, v. r.

předseda senátu