30 Cdo 1908/2015
Datum rozhodnutí: 09.03.2016
Dotčené předpisy: § 164 o. s. ř.30 Cdo 1908/2015
U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Pavlíkem, v právní věci žalobce Ing. J. L. V. , zastoupený Mgr. Markem Vojáčkem, advokátem se sídlem v Praze 1 Nové Město, Na Florenci 2116/15, proti žalované obchodní společnosti Vydavatelství Referendum s.r.o., se sídlem v Brně, Poštovská 445/8, IČO 28355547, zastoupené JUDr. Jiřím Machourkem, advokátem se sídlem v Brně, Cihlářská 637/16, o ochranu osobnosti , vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 24 C 117/2011, o dovolání žalobce proti rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 19. listopadu 2014, č. j. 1 Co 200/2014-216, takto:

Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 29. října 2015, č.j. 30 Cdo 1908/2015-267, se v záhlaví opravuje tak, že žalobce je správně zastoupen Mgr. Markem Vojáčkem, advokátem se sídlem v Praze 1 Nové Město, Na Florenci 2116/15, namísto původně chybně uvedeného JUDr. Ivana Vávry, advokáta se sídlem v Litoměřicích, Dlouhá 16.
O d ů v o d n ě n í :
V písemném vyhotovení usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 29. října 2015, č.j. 30 Cdo 1908/2015-267, došlo ke zřejmé nesprávnosti spočívající v neodpovídajícím označení zástupce žalobce. Dne 13. března 2015 oznámil Mgr. Marek Vojáček, že převzal 11. března 2015 právní zastoupení žalobce v této věci. Tímto dnem tak došlo k vypovězení plné moci dosavadního zástupce JUDr. Ivana Vávry (§ 28 odst. 3 o.s.ř.). Nejvyšší soud České republiky podle ustanovení § 164 o.s.ř. za použití § 243b o.s.ř., vydal proto opravné usnesení, jímž tuto zřejmou nesprávnost shora uvedeným způsobem opravil.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně 9. března 2016

JUDr. Pavel Pavlík předseda senátu