30 Cdo 1905/2003
Datum rozhodnutí: 25.09.2003
Dotčené předpisy: § 243c odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.
30 Cdo 1905/2003

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Karla Podolky a soudců JUDr. Romana Fialy a JUDr. Pavla Pavlíka ve věci žalobkyně J., spotřebního družstva, proti žalovaným 1) H. Š., zast.

advokátkou, 2) L. N. T. B., a 3) L. T. V., oba zast. advokátem, o určení neplatnosti kupní smlouvy, vedené u Okresního soudu ve Znojmě pod sp. zn.

6 C 469/2000, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Brně

ze 17. června 2003, č.j. 20 Co 425/2002-58, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žalobkyně je povinna zaplatit druhému a třetímu žalovanému na náhradě nákladů dovolacího řízení 3.150,- Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám advokáta.

III. Žalobkyně a první žalovaná nemají právo na vzájemnou náhradu nákladů řízení.

Dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Brně v záhlaví označenému, jímž byl potvrzen rozsudek Okresního soudu ve Znojmě ze dne 30. dubna 2002, č.j. 6 C 469/2000-41, ve věci samé, není přípustné podle § 237 odst. 1 b) o.s.ř. a nebylo shledáno přípustným ani podle § 237 odst. 1 písm. c) o.s.ř., neboť napadený rozsudek odvolacího soudu nemá po právní stránce zásadní význam (§ 237 odst. 3 o.s.ř.). Usnesení o odmítnutí dovolání proto není odůvodněno (§ 243c odst. 2 o.s.ř.).

Protože dovolání žalobkyně bylo odmítnuto, je žalobkyně povinna ve smyslu ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř. nahradit žalovaným náklady, které v dovolacím řízení vynaložil k účelnému uplatňování nebo bránění práva.

Druhý a třetí žalovaní vynaložili v dovolacím řízení náklady na zastoupení advokátem. Vzhledem k tomu, že dovolací řízení v této věci bylo zahájeno (dovolání bylo podáno) po 1. 1. 2001, řídí se rozhodování o odměně za zastupování advokátem právními předpisy účinnými ode dne 1. 1. 2001 (srov. Část dvanáctou, Hlavu I, body 1. a 10. zákona č. 30/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony), tj. vyhláškou č. 484/2000 Sb., kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení a kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhlášky č. 49/2001 Sb. Z této vyhlášky (srov. její ustanovení § 5 písm. b/, § 10 odst. 3, § 14 odst. 1, § 15) vyplývá, že advokátu zastupujícímu v dané věci druhého a třetího žalovaného náleží odměna ve výši 3.000,- Kč a paušální částka náhrad za dva úkony právní služby ve výši 150,- Kč (srov. § 13 odst. 3, § 11 odst. 1 písm. a/ a d/ vyhlášky č. 177/1996 Sb., ve znění vyhlášek č. 235/1997 Sb. a č. 484/2000 Sb.). Celkovou částku 3.150,- Kč je žalobkyně povinna zaplatit v zákonné lhůtě (§ 160 odst. 1 o. s. ř.) k rukám advokáta, který druhého a třetího žalovaného v dovolacím řízení zastupoval (§ 149 odst. 1 o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 25. září 2003

JUDr. Karel Podolka, v. r.

předseda senátu