30 Cdo 1902/2000
Datum rozhodnutí: 17.10.2000
Dotčené předpisy:
30 Cdo 1902/2000

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl ve věci péče o nezletilou P. M., zastoupenou kolizním opatrovníkem Okresním úřadem v T., a již zletilou E. M., dětí matky M. M. a otce P. M., o určení výživného, vedené u Okresního soudu v Táboře pod sp. zn. P 243/98, o dovolání otce proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 31.1.2000, č.j. 15 Co 811/99-69, takto:

Řízení o dovolání se zastavuje.

O d ů v o d n ě n í :

Krajský soud v Českých Budějovicích rozsudkem ze dne 31.1.2000, č.j. 15 Co 811/99-69, potvrdil rozsudek Okresního soudu v Táboře, č.j. P 243/98-43, ze dne 22.7.1999 ve výroku o určení výživného otci pro nezletilou P. M. a změnil jej ve výroku o vyčíslení nedoplatku na výživném. Zamítavý výrok soudu prvního stupně, týkající se určení výživného pro již zletilou E. M., zůstal odvoláním nedotčen, protože nebyl předmětem odvolacího přezkumu.

Uvedený rozsudek odvolacího soudu napadl otec (dále jen dovolatel) dovoláním, které si sepsal sám a které nesplňovalo požadavky, které na tento procesní úkon klade ustanovení § 241 občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř.). Byl tedy soudem prvního stupně vyzván k doplnění dovolání o chybějící náležitosti a o nutnosti zvolit si pro dovolací řízení advokáta, protože v dovolacím řízení je zastoupení účastníka advokátem povinné. K doplnění dovolání mu byla poskytnuta lhůta tří týdnů s poučením, že pokud v této lhůtě vady dovolání neodstraní, bude řízení o dovolání zastaveno.

Výzva byla dovolateli doručena dne 28.6.2000 do vlastních rukou, ten ovšem nereagoval.

Soud musí podle ustanovení § 243c o.s.ř. ve spojení s ustanovením § 103 a § 104 odst.2 o.s.ř. kdykoli za řízení přihlížet k tomu, zda jsou splněny podmínky, za nichž může ve věci jednat, t.j. zda jsou splněny podmínky řízení. Mezi základní procesní podmínky dovolacího řízení patří existence dovolání splňujícího požadavky ustanovení § 241 odst. 2 o.s.ř. Dovolatel musí být zastoupen advokátem (§ 24l odst. 1 o.s.ř.), pokud nemá sám právnické vzdělání. Jedná se o podmínky řízení, jejichž nedostatek lze odstranit. Teprve nezdaří-li se tento nedostatek podmínky řízení odstranit, soud řízení zastaví.

V daném případě se soud prvního stupně pokusil zmíněný nedostatek podmínek řízení odstranit tím, že dovolatele vyzval k doplnění dovolání tak, aby splňovalo požadavky zákona, včetně povinného zastoupení advokátem, s poučením, že nevyhoví-li, řízení o dovolání bude zastaveno. Přes zmíněnou výzvu soudu se nepodařilo zmíněný nedostatek podmínky řízení odstranit, proto dovolací soud řízení zastavil podle ustanovení § l04 odst. 2 o.s.ř. ve spojení s ustanovením § 243c o.s.ř., aniž se mohl zabývat věcnou správností napadeného rozhodnutí.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 17. října 2000

JUDr. František D u c h o ň , v. r.

předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Marie Plhalová