30 Cdo 1884/2014
Datum rozhodnutí: 04.06.2014
Dotčené předpisy: § 238 odst. 1 písm. d) o. s. ř. ve znění od 01.01.2013 do 31.12.201330 Cdo 1884/2014

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Lenky Dopitové v exekuční věci oprávněné Dopravního podniku hlavního města Prahy, akciové společnosti, se sídlem v Praze 9, Sokolovská 217/42, identifikační číslo osoby 00005886, zastoupené JUDr. Tomášem Sokolem, advokátem se sídlem v Praze 2, Sokolská 60, proti povinnému L. V., pro 208,- Kč s příslušenstvím, vedené Obvodním soudem pro Prahu 4 pod sp. zn. 67 EXE 898/2011, o dovolání povinného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 23. května 2013, č. j. 64 Co 202/2013-149, takto:

Dovolání se odmítá .
O d ů v o d n ě n í :
Odvolací soud v záhlaví označeným rozhodnutím potvrdil usnesení ze dne 18. 3. 2013, č. j. 67 EXE 898/2011-123, jímž Obvodní soud pro Prahu 4 zamítl návrh povinného na zastavení exekuce. Povinný napadl usnesení odvolacího soudu dovoláním. Nejvyšší soud dovolání projednal a rozhodl o něm podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 (srovnej část první, čl. II bod 7. zákona č. 404/2012 Sb. a část první, čl. II, bod 2 zákona č. 293/2013 Sb.), dále jen o. s. ř. .
Dovolání není přípustné, protože směřuje proti výroku odvolacího soudu, jímž bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50.000,- Kč (§ 238 odst. 1 písm. d/ o. s. ř.). Nejvyšší soud tedy dovolání, aniž se zabýval nedostatkem povinného zastoupení dovolatele (§ 241b odst. 2 o. s. ř.), odmítl (§ 243c odst. 1 o. s. ř.).
O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 4. června 2014
JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.
předsedkyně senátu