30 Cdo 1882/2011
Datum rozhodnutí: 27.09.2011
Dotčené předpisy: § 241 odst. 1 o. s. ř., § 241b odst. 2 o. s. ř., § 104 odst. 2 o. s. ř.
30 Cdo 1882/2011

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Ištvánka a soudců JUDr. Pavla Pavlíka a JUDr. Pavla Simona, ve věci žalobce B. V. , proti žalované České republice Ministerstvu spravedlnosti , se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 16, o 200.000,- Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 10 C 289/2007, o dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 24. listopadu 2010, č. j. 58 Co 496/2010 72, takto: I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
O d ů v o d n ě n í :
Odvolací soud potvrdil rozsudek soudu prvního stupně, jímž byla zamítnuta žaloba, prostřednictvím níž se žalobce domáhal toho, aby žalované byla uložena povinnost zaplatit mu 200.000,- Kč.
Proti tomuto rozhodnutí podal žalobce včasné dovolání. Žalobce zároveň požádal o osvobození od soudních poplatků a o ustanovení advokáta pro účely dovolacího řízení, a to dr. K. z K. AK K. . Tuto žádost však soud prvního stupně usnesením ze dne 25. 3. 2011, č. j. 10 C 289/2007 104, zamítl. Zároveň usnesením ze dne 28. 4. 2011, č. j. 10 C 289/2007 111, vyzval soud prvního stupně žalobce, aby si pro podání dovolání v této věci zvolil zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podal řádné dovolání. Soud prvního stupně též žalobce poučil, že nevyhoví-li této výzvě do deseti dnů od doručení, Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví. Toto usnesení bylo žalobci doručeno dne 3. 5. 2011. Na tuto výzvu však žalobce reagoval pouze přípisem ze dne 8. 5. 2011, v němž opět požádal o ustanovení advokáta pro dovolací řízení.
Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů dále jen o. s. ř.) zjistil, že dovolání bylo podáno včas, osobou k tomu oprávněnou, která ovšem není řádně zastoupena.
Dle ustanovení § 241 odst. 1 o. s. ř. musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Soud prvního stupně přitom dovolatele náležitě poučil s tím, že musí být v dovolacím řízení řádně zastoupen (viz. výše); Z obsahu spisu vyplývá, že k napravení nedostatku právního zastoupení ze strany dovolatele nedošlo.
Protože tedy dovolatel není právně zastoupen, a tak není splněna jedna z podmínek dovolacího řízení, postupoval dovolací soud dle ustanovení § 241b odst. 2 o. s. ř. ve spojení s ustanovením § 104 odst. 2 o. s. ř. a dovolací řízení zastavil.
Žalobce sice z procesního hlediska zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno, avšak žalovanému nevznikly v dovolacím řízení žádné účelně vynaložené náklady, na jejichž náhradu by jinak měl vůči žalobci právo. Této procesní situaci odpovídá výrok, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení (§ 243b odst. 5 věta první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 3 o.s.ř.).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 27. září 2011

JUDr. František Ištvánek, v. r.
předseda senátu