30 Cdo 1881/2014
Datum rozhodnutí: 16.06.2014
Dotčené předpisy: § 237 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013 do 31.12.201330 Cdo 1881/2014


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph. D. a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Lenky Dopitové v exekuční věci oprávněné Kredia, s. r. o., se sídlem v Praze 5, Újezd 600/1, identifikační číslo osoby 24743607, proti povinnému J. Š., pro 7003,54 Kč s příslušenstvím, vedené Okresním soudem v Sokolově pod sp. zn. 29 EXE 1326/2013, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 31. října 2013, č. j. 56 Co 512/2013-26, takto:

Dovolání se odmítá .
O d ů v o d n ě n í :
Povinný navrhl zastavení exekuce z důvodu probíhajícího řízení o zrušení vykonávaného rozhodčího nálezu a požádal o sloučení vedených exekucí a ustanovení advokáta.
Okresní soud v Sokolově usnesením ze dne 25. 9. 2013, č. j. 29 EXE 1326/2013-20, rozhodl, že povinnému se neustanovuje zástupce pro řízení. Uzavřel, že povinný je způsobilý dostatečně hájit své zájmy v řízení (je zřejmé, čeho se domáhá a na základě jakých skutečností) a není nezbytně třeba ustanovit mu zástupce. Protože řízení o zrušení rozhodčího nálezu bylo zastaveno pro zpětvzetí žaloby povinným, jeho návrh bude zřejmě bezúspěšný, neboť exekuční titul tu nadále je. Zjišťování poměrů povinného by bylo za těchto okolností zbytečné.
Odvolací soud v záhlaví označeným rozhodnutím potvrdil usnesení soudu prvního stupně (výrok I.) a dále rozhodl, že soudce Okresního soudu v Sokolově Mgr. František Sedláček není vyloučen z projednávání a rozhodování předmětné věci (výrok II.).
Proti usnesení odvolacího soudu podal povinný dovolání s tím, že soud jeho žádosti o přidělení advokáta nevyhověl, a přitom si ani nevyžádal informace o jeho příjmech a výdajích.
Nejvyšší soud dovolání projednal a rozhodl o něm podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 (srovnej část první, čl. II, bod 7 zákona č. 404/2012 Sb. a část první, čl. II, bod 2 zákona č. 293/2013 Sb.), dále jen o. s. ř. .
Dovolatel sice není zastoupen advokátem a rovněž nemá sám právnické vzdělání; povaha rozhodnutí, proti němuž dovolání směřuje, však vylučuje, aby v posuzované věci bylo možno nedostatek podmínky povinného zastoupení považovat za překážku, jež by bránila vydání rozhodnutí, kterým se dovolací řízení končí. Za situace, kdy předmětem dovolacího přezkumu je rozhodnutí, jímž nebylo vyhověno žádosti účastníka o ustanovení zástupce z řad advokátů (§ 30 o. s. ř.), by trvání na podmínce povinného zastoupení vedlo k vlastnímu popření cíle, jenž účastník podáním žádosti sledoval, a k popření vlastního smyslu dovolacího řízení, v němž má být závěr o tom, že účastník právo na ustanovení zástupce nemá, zkoumán (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. dubna 1997, sp. zn. 2 Cdon 609/97, uveřejněné v časopise Soudní judikatura číslo 10, ročníku 1997, pod číslem 97 či obdobně rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 26. listopadu 2013, sp. zn. 30 Cdo 3465/2013).
Dovolání není přípustné.
Podle § 237 o. s. ř. není-li stanoveno jinak, je dovolání přípustné proti každému rozhodnutí odvolacího soudu, kterým se odvolací řízení končí, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.
Dovolatel neuvedl, v čem spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání ve smyslu § 237 o. s. ř., ani nevymezil důvod dovolání v souladu s § 241a o. s. ř. (v čem spočívá nesprávné právní posouzení věci). Dovolání má tak vady, pro něž nelze v dovolacím řízení pokračovat, a proto jej Nejvyšší soud podle § 243c odst. 1 o. s. ř. (§ 243f odst. 3 o. s. ř.) odmítl.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 16. června 2014

JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D., v. r.
předsedkyně senátu