30 Cdo 1880/2009
Datum rozhodnutí: 18.08.2010
Dotčené předpisy: § 164 o. s. ř.
NEJVYŠŠÍ SOUD
ČESKÉ REPUBLIKY 30 Cdo 1880/2009-116

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v právní věci žalobce B. Č. , zastoupeného Mgr. Petrou Schinnenburgovou, advokátkou se sídlem v Praze 10, V Nových domcích 13, proti žalované Mgr. E. H. , o zaplacení částky 41.035,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 8 pod sp. zn. 12 C 40/2006, o dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 3. prosince 2008, č.j. 28 Co 366/2008-72, takto:

Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 24. června 2010, č.j. 30 Cdo 1880/2009-109, se opravuje tak, že v předposledním odstavci, ve větě první za středníkem na str. 6 odůvodnění, se z textu této části věty vyjímá formulace ve vztahu k otci nezletilé .

O d ů v o d n ě n í :

Písemné vyhotovení usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 24. června 2010, č.j. 30 Cdo 1880/2009-109, trpí zřejmou nesprávností v tom smyslu, že v předposledním odstavci, ve větě první za středníkem na str. 6 odůvodnění, je obsažena formulace uvedená ve výrokové znělce tohoto usnesení, která s obsahem odůvodnění nijak nesouvisí a došlo k ní v důsledku administrativního pochybení. Na uvedenou zřejmou nesprávnost upozornila advokátka žalobce.

Vzhledem k tomu, že uvedený rozsudek dovolacího soudu byl účastníkům řízení již doručen, bylo z důvodu procesní ekonomie ve smyslu § 164 ve spojení s ustanovením § 243c odst. 1 o.s.ř. vydáno opravné usnesení, jímž byla tato zjevná nesprávnost opravena

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 18. srpna 2010

JUDr. Pavel P a v l í k , v. r.
předseda senátu