30 Cdo 1866/2017
Datum rozhodnutí: 03.05.2017
Dotčené předpisy: § 241 o. s. ř.30 Cdo 1866/2017
U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Františkem Ištvánkem ve věci žalobce Z. B., proti žalované České republice Ministerstvu spravedlnosti , se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 16, o zaplacení částky 228 670,97 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 10 C 40/2015, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 1. 12. 2016, č. j. 25 Co 385/2016 66, takto:

I. Řízení o dovolání žalobce se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):


Rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 20. 7. 2016, č. j. 10 C 40/2015 48, byla zamítnuta žaloba, jíž se žalobce po žalované domáhal uhrazení částky ve výši 228 670,97 Kč s příslušenstvím, a žalobci byla uložena povinnost uhradit žalované na náhradě nákladů řízení částku ve výši 300 Kč. K odvolání žalobce rozhodl Městský soud v Praze v záhlaví uvedeným rozsudkem tak, že odvolání ohledně částky 220 000 Kč s příslušenstvím odmítl (výrok I), rozsudek nalézacího soudu potvrdil (výrok II) a žádném z účastníků nepřiznal právo na náhradu nákladů řízení (výrok III).
Proti posledně jmenovanému rozsudku podal žalobce dovolání, přičemž však nebyl zastoupen advokátem ani sám nemá právnické vzdělání. Usnesením soudu prvního stupně ze dne 17. 2. 2017, č. j. 10 C 40/2015 73, byl žalobce vyzván, aby si zástupcem zvolil advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání. K tomu mu byla stanovena lhůta. Zároveň se žalobci dostalo poučení o důsledcích nesplnění výzvy a možnosti požádat o ustanovení zástupce z řad advokátů. Na výzvu žalobce žádným způsobem nereagoval.
Jelikož dovolatel nesplnil podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.), dovolací soud řízení podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil. Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 8. 4. 2015, sp. zn. 31 NSČR 9/2015, zde není aplikovatelné.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 o. s. ř).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 3. 5. 2017

JUDr. František Ištvánek
předseda senátu