30 Cdo 1862/2014
Datum rozhodnutí: 04.06.2014
Dotčené předpisy: § 238 odst. 1 písm. d) o. s. ř. ve znění od 01.01.2013 do 31.12.201330 Cdo 1862/2014


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Lenky Dopitové v exekuční věci oprávněného města Roudnice nad Labem, se sídlem v Roudnici nad Labem, Karlovo náměstí 21, identifikační číslo osoby 00264334, zastoupeného JUDr. Vojtěchem Vávrou, LL.M., advokátem se sídlem v Praze 1, Školská 32, proti povinnému R. P., zastoupenému JUDr. Ladislavem Salvetem, advokátem se sídlem v Praze 4, Přímětická 1185, pro 2.000,- Kč s příslušenstvím, vedené Okresním soudem v Litoměřicích pod sp. zn. 18 EXE 6824/2012, o dovolání oprávněného proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 19. února 2013, č. j. 9 Co 91/2013-23, takto:

Dovolání se odmítá .
O d ů v o d n ě n í :


Okresní soud v Litoměřicích usnesením ze dne 2. 5. 2012, č. j. 18 EXE 6824/2012-9, nařídil podle příkazu Městského úřadu Roudnice nad Labem, odboru dopravy ze dne 9. 8. 2011, č. j. 338/54287/2011/PČ, k uspokojení pohledávky ve výši 2.000,- Kč a pro náklady oprávněného a náklady exekuce, které určí soudní exekutor, exekuci na majetek povinného. Provedením exekuce pověřil soudního exekutora JUDr. Filipa Exnera, Exekutorský úřad Praha 7.
Odvolací soud v záhlaví označeným rozhodnutím změnil usnesení soudu prvního stupně tak, že návrh na nařízení exekuce zamítl (výrok I.) a oprávněného zavázal k zaplacení nákladů exekuce 7.865,- Kč a nákladů povinného za řízení před soudy obou stupňů ve výši 2.994,75 Kč (výrok II. a III.).
Oprávněný napadl usnesení odvolacího soudu dovoláním. Nejvyšší soud dovolání projednal a rozhodl o něm podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 (srovnej část první, čl. II bod 7. zákona č. 404/2012 Sb. a část první, čl. II, bod 2 zákona č. 293/2013 Sb.), dále jen o. s. ř. .
Dovolání není přípustné, protože směřuje proti výroku odvolacího soudu, jímž bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50.000,- Kč (§ 238 odst. 1 písm. d/ o. s. ř.). Nejvyšší soud tedy dovolání odmítl (§ 243c odst. 1 o. s. ř.).
O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 4. června 2014

JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.
předsedkyně senátu