30 Cdo 1838/2009
Datum rozhodnutí: 12.05.2009
Dotčené předpisy:

30 Cdo 1838/2009


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Karla Podolky a soudců JUDr. Olgy Puškinové a JUDr. Pavla Pavlíka ve věci způsobilosti k právním úkonům J. M., vedené u Obvodního soudu pro Prahu 10 pod sp. zn. 25 P 19/2005, o dovolání J. M. proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 31. ledna 2008, č. j. 22 Co 507/2007-761, takto:


Dovolací řízení se zastavuje.


Dovolatelka nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


Stručné odůvodnění (§ 243c odst. 2 o. s. ř.):


Dovolatelka J. M. podala dovolání proti usnesení Městského soudu v záhlaví uvedenému, jímž bylo potvrzeno usnesení Obvodního soudu pro Prahu 10 ze dne 29. srpna 2007, č. j. 25 P 19/2005-732, kterým bylo odmítnuto její podání ze dne 21. 10. 2006 a 11. 8. 2007, a rozhodnuto o náhradě nákladů řízení, a jímž odvolací soud zároveň rozhodl o nákladech odvolacího řízení. Protože nebyla zastoupena advokátem ani netvrdila, že by měla právnické vzdělání, byla poté, co její žádost o ustanovení zástupce ve smyslu § 30 odst. 1 o. s. ř. byla pravomocně zamítnuta usnesením Obvodního soudu pro Prahu 10 ze dne 20. června 2008, č. j. 25 P 19/2005-812, potvrzeným usnesením Městského soudu v Praze ze dne 1. prosince 2008, č. j.


22 Co 423/2008-840, vyzvána k tomu, aby si pro podání dovolání zvolila zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podala ve lhůtě dvaceti dnů od doručení řádné dovolání, s poučením, že jinak bude dovolací řízení zastaveno. Protože dovolatelka uvedený nedostatek podmínky dovolacího řízení dosud neodstranila, Nejvyšší soud České republiky dovolací řízení podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 věta třetí o. s. ř. zastavil.


Dovolatelka z procesního hlediska zavinila, že dovolací řízení bylo zastaveno, proto bylo rozhodnuto, že nemá na náhradu nákladů dovolacího řízení právo (§ 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 věta prvá o. s. ř.).


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 12. května 2009


JUDr. Karel P o d o l k a , v. r.


předseda senátu