30 Cdo 1826/2001
Datum rozhodnutí: 28.11.2001
Dotčené předpisy: § 57 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb., § 243b odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb., § 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963Sb.
30 Cdo 1826/2001

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky v senátě složeném z předsedy JUDr. Juraje Malika a soudců JUDr. Františka Duchoně a JUDr. Karla Podolky rozhodl ve věci řízení o dědictví po B. J., vedené u Okresního soudu v Olomouci pod sp. zn. 7 D 1741/99, o dovolání pozůstalého syna J. J., zastoupeného advokátem, proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 30. ledna 2001, č. j. 14 Co 10/2001-89, takto:

Usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 30. ledna 2001, č. j. 14 Co 10/2001-89, se zrušuje a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Shora označeným usnesením Krajský soud v Ostravě odmítl podle § 218 odst. 1 písm. a) o. s. ř., jako opožděné, odvolání pozůstalého syna proti usnesení Okresního soudu v Olomouci ze dne 8. 6. 2000, č. j. 7 D 1741/99-72, kterým bylo rozhodnuto o vypořádání dědictví po zemřelém B. J. Odvolací soud své rozhodnutí odůvodnil tím, že usnesení soudu prvního stupně bylo právnímu zástupci zůstavitelova syna J. J. doručeno způsobem upraveným v § 47 odst. 2 o. s. ř. Vycházel přitom z údajů na doručence, podle níž mu bylo usnesení okresního soudu doručováno dne 14. 6. 2000 a poněvadž nebyl zastižen, byla mu označená písemnost doručována znovu dne 15. 6. 2000, kdy nebyl rovněž zastižen. Proto toho dne byla písemnost uložena na poště. Podle zásad uvedených v ust. § 47 odst. 2 a 57 o. s. ř. pak považoval odvolací soud za den náhradního doručení pondělí 19. 6. 2000. Patnáctidenní lhůta počala běžet dnem 20. 6. 2000 a její konec připadl na 7. 7. 2000. Odvolání osobně podané dne 14. 7. 2000 u soudu prvního stupně shledal proto jako opožděné.

Uvedené usnesení odvolacího soudu napadl pozůstalý syn J. J. (dále jen dovolatel) dovoláním, jehož přípustnost opírá o ustanovení § 238a odst. 1 písm. f) [správně písm. e)] o. s. ř. a důvodnost o ustanovení § 241 odst. 3 písm. a), b) a d) o. s. ř. Konkrétně pak namítal, že v době od 13. do 16. června 2000 se jeho tehdejší právní zástupce Mgr. R. Ch. v místě doručení nezdržoval, a že tedy nebyly splněny podmínky pro náhradní doručení podle § 47 odst. 2 o. s. ř. Dovolatel navrhl zrušení napadeného usnesení a vrácení věci odvolacímu soudu k dalšímu řízení.

Při posuzování tohoto dovolání vycházel Nejvyšší soud, který je podle § 10a o. s. ř. dovolacím soudem, z ustanovení části 12, hlavy prvé, bodu 17 zák. č. 30/2000 Sb., jímž byl změněn občanský soudní řád (zák. č. 99/1963 Sb.), podle kterého dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu, vydaným před účinností tohoto zákona nebo po řízení provedeném podle dosavadních právních předpisů, se projednají a rozhodne se o nich podle dosavadních právních předpisů, tj. podle občanského soudního řádu ve znění před novelizací provedenou zákonem č. 30/2000 Sb.

Dovolací soud zjistil, že dovolání v předmětné věci bylo podáno oprávněnou osobou, tj. účastníkem řízení, řádně zastoupeným advokátem, jak to vyžaduje ustanovení § 241 odst. 1 o. s. ř., ve lhůtě určené ustanovením § 240 odst. 1 o. s. ř. a splňuje formální i obsahové náležitosti dle ustanovení § 241 odst. 2 o. s. ř..

Dovolání je přípustné podle § 238a odst. 1 písm. e) o. s. ř., protože je podáno proti usnesení odvolacího soudu, kterým bylo odvolání odmítnuto.

Dovolání je rovněž důvodné. Odvolací soud vyšel z údaje na doručence na č. l. 76 spisu, podle něhož bylo usnesení soudu prvního stupně uloženo na poště dne 15. 6. 2000. Ve smyslu § 47 odst. 2 o. s. ř. pak považoval usnesení za doručené právnímu zástupci zůstavitelova syna J. náhradním způsobem třetím dnem od uložení, jímž podle zásad uvedených v ustanovení § 57 odst. 2 o. s. ř. shledal den 19. 6. 2000. Podle citovaného ustanovení, nebyl-li adresát písemnosti, která má být doručena do vlastních rukou, zastižen, ačkoli se v místě doručení zdržuje, uvědomí jej doručovatel vhodným způsobem, že mu zásilku přijde doručit znovu v den a hodinu uvedenou na oznámení. Zůstane-li i nový pokus o doručení bezvýsledným, uloží doručovatel písemnost na poště nebo u orgánu obce a adresáta o tom vhodným způsobem vyrozumí. Nevyzvedne-li si adresát zásilku do tří dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se adresát o uložení nedozvěděl.

Podle ustanovení § 49 odst. 1, věty první, o. s. ř. má-li účastník zástupce s plnou mocí pro celé řízení, doručuje se písemnost pouze tomuto zástupci.

Náhradní doručení podle § 57 odst. 2 o. s. ř. je pak možné pouze za předpokladu, že se adresát v místě doručování skutečně zdržuje. Tato podmínka však v případě právního zástupce dovolatele zřejmě nebyla splněna. Vyplývá to z notářsky ověřených čestných prohlášení Mgr. R. Ch., Ing. T. H. a P. K. Podle nich v době, kdy mu byla poštovní zásilka obsahující usnesení okresního soudu takto doručována, byl právní zástupce dovolatele z důvodu výkonu povinností předsedy představenstva obchodní společnosti E., a. s., v T., kde pracoval a současně i přespával. Pokud tedy odvolací soud odmítl odvolání dovolatele pro jeho opožděnost, nelze jeho rozhodnutí považovat za správné. V dané věci spatřuje dovolací soud naplněn dovolací důvod podle ustanovení § 241 odst. 3 písm. b) o. s. ř., tj. že řízení je postiženo jinou vadou, která mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci, proto napadené usnesení podle § 243b odst. l, odst. 5 o. s. ř. bez nařízení jednání (§ 243a odst. 1 o. s. ř.) zrušil a věc vrátil tomuto soudu k dalšímu řízení. V něm bude tento soud postupovat podle ustanovení § 243d o. s. ř.

Proti tomuto usnesení není podle o. s. ř. přípustný opravný prostředek.

V Brně 28. listopadu 2001

JUDr. Juraj Malik,v.r.

předseda senátu