30 Cdo 1806/2011
Datum rozhodnutí: 16.08.2011
Dotčené předpisy: § 241 o. s. ř., § 104 odst. 2 o. s. ř.30 Cdo 1806/2011


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Ištvánka a soudců JUDr. Pavla Simona a JUDr. Pavla Pavlíka ve věci žalobce Ing. L. M. , proti žalované České republice Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem Praha 2, Vyšehradská 16, o 300. 000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 26 C 251/2006, o dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 27. 1. 2011, č. j. 20 Co 470/2010 - 129, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í:
V záhlaví uvedeným rozsudkem změnil Městský soud v Praze rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 5. 8. 2010, č.j. 26 C 251/2009 109 tak, že uložil žalované povinnost zaplatit žalobci částku 40.750,- Kč s příslušenstvím, co do zbývající žalované částky 259.250,- Kč s příslušenstvím rozsudek soudu prvního stupně potvrdil.
Proti rozsudku odvolacího soudu podal žalobce včasné dovolání. Jelikož při podání dovolání nebyl zastoupen advokátem, soud prvního stupně jej usnesením ze dne 14. 4. 2011, č. j. 26 C 251/2006 141, doručeným mu dne 3. 5. 2011, vyzval k odstranění nedostatku povinného zastoupení ve lhůtě 10 dnů od doručení usnesení, avšak marně.
Dle ustanovení § 241 odst. 1 občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ) dovolatel musí být zastoupen advokátem, jestliže nemá právnické vzdělání. Z dovolání zastoupení dovolatele nevyplývá a jiné listiny, toto zastoupení nebo právnické vzdělání dovolatele prokazující, nebyly předloženy. Dovolatel pak nedostatek povinného zastoupení neodstranil, ač byl o procesních následcích nesplnění této podmínky poučen.
Protože povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, bez jejíhož splnění nelze vydat - s výjimkou usnesení, jímž se dovolací řízení pro tento nedostatek zastavuje - rozhodnutí, kterým se řízení končí, a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudu prvního stupně do dnešního dne nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení podle § 104 odst. 2 a § 243c o. s. ř. zastavil.
Dovolatel z procesního hlediska zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno, žalované v dovolacím řízení náklady nevznikly. Této procesní situaci odpovídá ve smyslu ustanovení § 146 odst. 2, věty první, § 224 odst. 1 a § 243b odst. 4 o. s. ř. výrok o tom, že na náhradu nákladů dovolacího řízení žádný z účastníků právo nemá.
Proti tomuto usnesení nejsou přípustné opravné prostředky.

V Brně 16. srpna 2011


JUDr. František I š t v á n e k , v. r.
předseda senátu