30 Cdo 1792/2013
Datum rozhodnutí: 20.08.2013
Dotčené předpisy: § 241a odst. 1 o. s. ř.
30 Cdo 1792/201


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud rozhodl pověřeným členem senátu JUDr. Pavlem Simonem ve věci žalobkyně Darren, s.r.o. , IČO 25278711, se sídlem v Bystré, Sulkovská 482, zastoupené JUDr. Ervínem Perthenem, advokátem, se sídlem v Hradci Králové, Velké náměstí 135/19, proti žalované České republice Ministerstvu práce a sociálních věcí, se sídlem v Praze 2, Na Poříčním právu 1, o náhradu škody ve výši 286.304,- Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 26 C 255/2011, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 12. 2. 2013, č. j. 15 Co 530/2012 - 224, takto:

I. Dovolání se odmítá.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í:
Nejvyšší soud odmítl podle § 243c odst. 1 zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zák. č. 404/2012 Sb. (viz čl. II bodu 7. zákona č. 404/2012 Sb.), dále jen o. s. ř., pověřeným členem senátu (§ 243f odst. 2 o. s. ř.) dovolání žalobkyně, neboť v něm uplatňuje nezpůsobilý dovolací důvod, který nesměřuje proti nesprávnému právnímu posouzení věci odvolacím soudem podle § 241a odst. 1 o. s. ř. Tato vada, pro niž nelze v dovolacím řízení pokračovat, nebyla dovolatelkou odstraněna (§ 241b odst. 3 o. s. ř. a § 243b o. s. ř.).
Podle § 241a odst. 1 o. s. ř. lze dovolání podat pouze z důvodu, že rozhodnutí odvolacího soudu spočívá na nesprávném právním posouzení věci.
Otázka příčinné souvislosti mezi nezákonným rozhodnutím a vznikem škody není otázkou právní, ale otázkou skutkovou, pokud se v řízení zjišťuje, zda škodná událost (nezákonné rozhodnutí) a vznik škody na straně poškozeného jsou ve vzájemném poměru příčiny a následku (srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 21. 2. 2002, sp. zn. 21 Cdo 300/2001, publikovaný pod C 1025 v Souboru civilních rozhodnutí Nejvyššího soudu, vydávaném nakladatelstvím C. H. Beck, ale i žalobkyní odkazované usnesení Nejvyššího soudu ze dne 8. 7. 2011, sp. zn. 28 Cdo 2787/2010). Právní posouzení příčinné souvislosti spočívá ve stanovení, mezi jakými skutkovými okolnostmi má být její existence zjišťována, případně zda a jaké okolnosti jsou způsobilé tento vztah vyloučit.
Namítá-li žalobkyně nesprávné skutkové zjištění příčinné souvislosti mezi nezákonným rozhodnutím a jí tvrzenou škodou ze strany odvolacího soudu, uplatňuje nezpůsobilý dovolací důvod (§ 241a odst. 1 o. s. ř.).
Nákladový výrok netřeba odůvodňovat (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).
Proti tomuto usnesení nejsou přípustné opravné prostředky.
V Brně 20. srpna 2013

JUDr. Pavel S i m o n
pověřený člen senátu