30 Cdo 1789/2013
Datum rozhodnutí: 03.07.2013
Dotčené předpisy: § 243c odst. 1 o. s. ř.
30 Cdo 1789/2013
U S N E S E N Í
Nejvyšší soud rozhodl předsedou senátu JUDr. Františkem Ištvánkem ve věci žalobkyně A. C. , zastoupené JUDr. Františkem Penkem, advokátem se sídlem v Jistebnici, Spojovací 29, proti žalované České republice Ministerstvu spravedlnosti , se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 16, o náhradu škody, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 41 C 172/2011, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 11. 2. 2013, č. j. 22 Co 569/2012-36, takto:

I. Dovolání se odmítá.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení. O d ů v o d n ě n í: Městský soud v Praze v záhlaví specifikovaným rozsudkem potvrdil rozsudek soudu prvního stupně, kterým byla zamítnuta žaloba o zaplacení částky 908.164,- Kč s přísl., a žádnému z účastníků nepřiznal právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.
Proti rozsudku odvolacího soudu podala žalobkyně včasné dovolání, které však Nejvyšší soud podle § 243c odst. 1 zák. č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném od 1. 1. 2013 (viz čl. II., bod 7 zák. č. 404/2012 Sb.) dále jen o. s. ř. , odmítl, neboť neobsahuje náležitosti uvedené v § 241a odst. 2 o. s. ř., a to konkrétně, v čem spatřuje dovolatelka splnění předpokladů přípustnosti dovolání. Tato vada, pro niž nelze v dovolacím řízení pokračovat, nebyla dovolatelkou odstraněna (§ 241b odst. 3 o. s. ř. a § 243b o. s. ř.).
Nákladový výrok netřeba odůvodňovat (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně 3. července 2013
JUDr. František I š t v á n e k
předseda senátu