30 Cdo 1772/2011
Datum rozhodnutí: 30.08.2011
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 o. s. ř. ve znění od 01.07.2009, § 218 písm. c) o. s. ř., § 238a odst. 1 písm. b) o. s. ř.30 Cdo 1772/2011


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Pavla Pavlíka a soudců JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D. a JUDr. Pavla Vrchy v právní věci žalobce Ing. M. Š. , zastoupeného JUDr. Zdeňkem Kratochvílem, advokátem se sídlem v Jihlavě, Královský vršek 25, proti žalované Automotive Lighting, s.r.o. , se sídlem Pávov 113, Jihlava, identifikační číslo 25133152, zastoupené JUDr. Miroslavem Novákem, advokátem se sídlem v Jihlavě, Matky Boží 6, o ochranu osobnosti, o žalobách pro zmatečnost podaných žalobcem proti usnesením Vrchního soudu v Olomouci ze dne 31.8.2009, č.j. 1 Co 20/2009-87 a 1 Co 204/2009-89, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp.zn. 24 C 30/2008-122, o dovolání žalobce proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 23. listopadu 2010, č.j. 1 Co 243/2010-129, takto:

I. Dovolání se odmítá . II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení Stručné odůvodnění (§ 243c odst. 2 o. s. ř.):
Vrchní soud v Olomouci usnesením ze dne 23. listopadu 2010, č.j. 1 Co 243/2010-129 potvrdil usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 16. září 2010, č.j.24 C 30/2008-122, kterým bylo pro nezaplacení soudního poplatku zastaveno řízení o žalobách pro zmatečnost podaných žalobcem proti usnesením Vrchního soudu v Olomouci ze dne 31.8.2009, č.j. 1 Co 20/2009-87 a 1 Co 204/2009-89. Současně rozhodl o nákladech odvolacího řízení.
Proti usnesení odvolacího soudu podal dovolání žalobce. Má za to, že dovolání je přípustné, neboť je rozhodnuto o žalobách o zmatečnost, podrobně rozvádí průběh jednotlivých řízení která vede a domáhá se zrušení napadeného usnesení Vrchního soudu, jakož i dalších dvaceti rozhodnutí soudů, specifikovaných v dovolacím návrhu.
Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a občanského soudního řádu) věc projednal bez nařízení jednání (§ 243a odst. 1 věta prvá o.s.ř.) a po zjištění, že dovolání proti pravomocnému usnesení odvolacího soudu bylo podáno oprávněnou osobou (účastníkem řízení) v zákonné lhůtě (§ 240 odst. 1 o. s. ř.) dospěl k závěru, že dovolání není přípustné.
Dovolání proti usnesení, jímž odvolací soud potvrdil usnesení soudu prvního stupně o zastavení odvolacího řízení pro nezaplacení soudního poplatku, pak není přípustné podle žádného z ustanovení občanského soudního řádu (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. března 2002, sp. zn. 29 Odo 205/2002, uveřejněné v časopise Soudní judikatura číslo 6, ročník 2002, pod číslem 102). Nesprávný je názor žalobce, že přípustnost dovolání je založena podle § 238a odst. 1 písm. b) o.s.ř., neboť dovoláním napadené usnesení je usnesením toliko procesní povahy (zastavení řízení pro nezaplacení soudního poplatku), jímž nebylo věcně rozhodováno o žalobě o zmatečnost.
Nejvyšší soud proto, aniž nařizoval jednání (§ 243a odst. 1 věta první o. s. ř.), dovolání v rozsahu, v němž směřovalo proti usnesení odvolacího soudu, odmítl (§ 243b odst. 5, § 218 písm. c/ o. s. ř.), aniž musel zkoumat otázku povinného zastoupení dovolatele v dovolacím řízení (srov. § 241b odst. 2 o. s. ř.).
O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 151 odst. 1 části věty před středníkem o. s. ř., kdy žalobci v dovolacím řízení náklady nevznikly.
Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně 30. srpna 2011


JUDr. Pavel P a v l í k, v. r.
předseda senátu