30 Cdo 1767/2007
Datum rozhodnutí: 08.08.2007
Dotčené předpisy:

30 Cdo 1767/2007


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně


JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Karla Podolky a JUDr. Pavla Pavlíka v právní věci žalobkyně D. P., zastoupené advokátem, proti žalovanému T. Č. D., spol. s r. o., zastoupenému advokátem, o zaplacení částky 50,000.000,- Kč, vedené u Okresního soudu v Táboře pod sp. zn. 5 C 140/2001, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích - pobočka v Táboře ze dne 2. září 2003, č. j. 15 Co 451/2003 - 62, takto:


I. Dovolání se odmítá.


II. Žalovanému se nepřiznává náhrada nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :


Okresní soud v Táboře rozsudkem ze dne 30. 4. 2003, č. j. 5 C 140/2001 - 43, zamítl žalobu, aby žalovanému byla uložena povinnost zaplatit žalobkyni částku 50,000.000,- Kč, a rozhodl o náhradě nákladů řízení.


K odvolání žalobkyně Krajský soud v Českých Budějovicích - pobočka v Táboře rozsudkem ze dne 2. 9. 2003, č. j. 15 Co 451/2003 - 62, rozsudek soudu prvního stupně potvrdil a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.


Proti tomuto rozsudku odvolacího soudu podala žalobkyně vlastnoručně sepsané dovolání a současně podala žádost o ustanovení zástupce pro dovolací řízení. V doplněném dovolání podaném prostřednictvím ustanoveného zástupce žalobkyně dovozuje přípustnost tohoto opravného prostředku z ustanovení § 237 odst. 1 písm. c)


o. s. ř., a to z důvodu nesprávného právního posouzení věci. Nesouhlasí s názorem soudů obou stupňů, že neunesla důkazní břemeno, protože v souladu s ust. § 120 odst. 1 o. s. ř. nedostála své povinnosti označit důkazy sloužící k prokázání jejích tvrzení, aby bylo jednoznačně zřejmé, že je vlastníkem (spoluvlastníkem) jí tvrzených pozemků


a současně, že tyto pozemky užívá žalovaný. Namítá, že ve svých podáních v podstatě soudu označila důkazy, které by měl na podporu jejích tvrzení provést, a poukázala


i na ust. § 120 odst. 2 věta první o. s. ř., podle kterého může soud provést jiné než účastníky navržené důkazy v případech, kdy potřeba jejich provedení ke zjištění skutkového stavu vyšla v řízení najevo. Jinou otázkou podle ní pak je výše požadovaného nároku, to za předpokladu, že by bylo skutečně zjištěno, které pozemky jsou ve vlastnictví (spoluvlastnictví) žalobkyně a že je skutečně žalovaný nebo někdo jiný užívá . Navrhla, aby rozsudek odvolacího soudu byl zrušen a věc mu byla vrácena k dalšímu řízení.


Žalovaný ve svém písemném vyjádření k dovolání navrhl, aby bylo jako nepřípustné odmítnuto, neboť rozhodnutí odvolacího soudu nemá po právní stránce zásadní význam.


Podle ustanovení § 240 odst. 1 o. s. ř. účastník může podat dovolání do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni. Bylo-li odvolacím soudem vydáno opravné usnesení, běží tato lhůta od doručení opravného usnesení.


Podle ustanovení § 240 odst. 2 o. s. ř. zmeškání lhůty uvedené v odstavci 1 nelze prominout; lhůta je však zachována, bude-li dovolání podáno ve lhůtě u dovolacího nebo odvolacího soudu.


Podle ustanovení § 241 odst. 1 věty první o. s. ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Podle ustanovení § 241 odst. 2 o. s. ř. odstavec 1 neplatí, a) je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání, b) je-li dovolatelem právnická osoba, stát, obec nebo vyšší územně samosprávný celek, jedná-li za ně osoba uvedená v § 21, 21a, anebo v § 21b, která má právnické vzdělání. Podle odst. 4 dovolání musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a), advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, 21a, 21b, anebo v § 26a odst. 3, která má právnické vzdělání.


Podle ustanovení § 241b odst. 3 o. s. ř. dovolání, které neobsahuje údaje o tom,


v jakém rozsahu nebo z jakých důvodů se rozhodnutí odvolacího soudu napadá, může být o tyto náležitosti doplněno jen po dobu trvání lhůty k dovolání. Nebyla-li v době podání dovolání splněna podmínka uvedená v § 241, běží tato lhůta až do uplynutí lhůty, která byla dovolateli určena ke splnění této podmínky; požádal-li však dovolatel před uplynutím lhůty o ustanovení zástupce (§ 30), běží lhůta podle věty první znovu až od právní moci usnesení, kterým bylo o této žádosti rozhodnuto.


Dovolání, které neobsahuje údaje o tom, v jakém rozsahu nebo z jakých důvodů se rozhodnutí odvolacího soudu napadá, je vadným podáním, které může dovolatel doplnit o chybějící náležitosti jen do uplynutí dovolací lhůty, tj. do dvou měsíců ode dne, kdy mu bylo doručeno napadené rozhodnutí odvolacího soudu. V případě, že dovolání podal dovolatel, u něhož platí povinné zastoupení (tj. nemá-li sám nebo osoba, která za něj jedná, právnické vzdělání - srov. § 241 o. s. ř a požádá-li ještě před uplynutím lhůty k podání dovolání, popř. před uplynutím prodloužené lhůty, soud


o ustanovení zástupce pro podání dovolání, běží lhůta dvou měsíců k doplnění dovolání znovu ode dne právní moci usnesení, kterým bylo o jeho žádosti rozhodnuto (§ 241b odst. 3 část druhé věty za středníkem o. s. ř.). Marným uplynutím propadné (prekluzívní) lhůty podle ustanovení § 241b odst. 3 o. s. ř. se původně odstranitelné vady dovolání stávají neodstranitelnými; dovolací soud proto k opožděnému doplnění dovolání nemůže přihlížet z úřední povinnosti (srov. usnesení NS ČR ze dne 5. 2. 2003, sp. zn. 21 Cdo 1730/2002, publikované v Souboru rozhodnutí NS ČR, sv. 23, C 1688). Případná výzva, aby dovolání, které neobsahuje všechny podstatné náležitosti, bylo opraveno nebo doplněno (§ 243c odst. 1, § 43 odst. 1 o. s. ř.), se stává po uplynutí této lhůty bezpředmětnou.


V posuzované věci z obsahu spisu vyplývá, že žalobkyně podala proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích - pobočka v Táboře ze dne 2. 9. 2003, č. j. 15 Co 451/2003 - 62, včasné dovolání (vzhledem k nesprávnému poučení odvolacího soudu, že dovolání není přípustné, činila dovolací lhůta 4 měsíce, v níž Vrchní soud v Praze, jemuž dovolání bylo zasláno, jej odeslal soudu prvního stupně) a současně žádost o ustanovení zástupce pro zastupování v dovolacím řízení; v dovolání neuvedla, v jakých okolnostech spatřuje naplnění dovolacích důvodů a neurčitě vymezila rozsah dovolání. Usnesením Okresního soudu v Táboře ze dne 15. 5. 2006, č. j. 5 C 140/2001 - 96, ve spojení s unesením Krajského soudu v Českých Budějovicích - pobočka v Táboře ze dne 30. 10. 2006, č. j. 15 Co 475/2006 - 108, jež nabylo právní moci dne 8. 12. 2006, byl žalobkyni pro dovolací řízení ustanoven zástupce M. T., advokát. Od právní moci tohoto rozhodnutí počala žalobkyni běžet dvouměsíční lhůta k doplnění (odstranění vad) dovolání (§ 241b odst. 3 část druhé věty za středníkem o. s. ř.), jejíž poslední den připadl na čtvrtek 8. 2. 2007 (§ 57 odst. 2 o. s. ř.). Doplněné dovolání však bylo podáno prostřednictvím ustanoveného advokáta až dne 9. 2. 2007, tedy po marném uplynutí zákonné lhůty vymezené v ustanovení § 241b odst. 3 o. s. ř., během níž bylo možno vady dovolání odstranit, proto k němu nebylo dovolacím soudem přihlédnuto. Výzva Okresního soudu v Táboře ze dne 4. 1. 2007, č. j. 5 C 140/2001 - 112, k odstranění vad dovolání na tom nic nemění, neboť neměla vliv na to, že zákonná lhůta uplynula.


Protože rozhodnutí odvolacího soudu - jak uvedeno výše - lze zásadně přezkoumat jen z důvodů uplatněných v dovolání (§ 242 odst. 3 věta první o. s. ř.)


a dovolání žalobkyně, podané ještě v zákonné lhůtě, postrádá specifikaci rozsahu dovolání spolu s označením dovolacích důvodů, včetně jejich obsahového vymezení, nelze v dovolacím řízení pro tyto nedostatky dovolání pokračovat. Na základě těchto skutečností Nejvyšší soud České republiky, aniž se mohl zabývat dalšími okolnostmi, dovolání žalobkyně podle ustanovení § 243c odst. 1 za přiměřeného použití ustanovení a § 43 odst. 2 věty první o. s. ř. odmítl (srov. usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne


18. 6. 2003, sp. zn. 29 Odo 108/2002, publikované pod č. 21 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, ročník 2004).


O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § a § 150 o. s. ř., neboť dovolací soud shledal v daném případě důvody hodné zvláštního zřetele pro výjimečné nepřiznání náhrady nákladů řízení žalovanému, spočívající v osobních a majetkových poměrech dovolatelky, která je nezaměstnaná, není jí vyplácena podpora v nezaměstnanosti a pobírá jen dávky státní sociální podpory (z těchto důvodů jí také bylo soudem prvního stupně přiznáno osvobození od placení soudního poplatku z dovolání).


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 8. srpna 2007


JUDr. Olga Puškinová, v. r.


předsedkyně senátu