30 Cdo 1758/2014
Datum rozhodnutí: 22.05.2014
Dotčené předpisy: § 238 odst. 1 písm. d) o. s. ř. ve znění od 01.01.2013 do 31.12.201330 Cdo 1758/2014

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Lenky Dopitové v exekuční věci oprávněného TARXAN Consulting s. r. o., se sídlem v Českých Budějovicích 2, Jizerská 1076/2, identifikační číslo osoby 28127978, proti povinné A. V. , pro 25.000,- Kč s příslušenstvím, o zastavení exekuce vedené u Okresního soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 48 EXE 1680/2013, o dovolání oprávněného proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 19. listopadu 2013, č. j. 19 Co 2482/2013-82, takto:

I Dovolání se odmítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
O d ů v o d n ě n í :
Okresní soud v Českých Budějovicích usnesením ze dne 5. 9. 2013, č. j. 48 EXE 1680/2013-26, zastavil exekuci (vedenou pro vymožení částky 25 000,- Kč s příslušenstvím), povinné nepřiznal právo na náhradu nákladů exekučního řízení a oprávněnému uložil povinnost zaplatit soudnímu exekutorovi náhradu nákladů exekuce 7865,- Kč do tří dnů od právní moci usnesení.
Odvolací soud v záhlaví označeným rozhodnutím potvrdil výrok usnesení soudu prvního stupně o zastavení exekuce, současně změnil nákladový výrok tak, že oprávněný je povinen zaplatit soudnímu exekutorovi na nákladech exekuce 4235,- Kč do tří dnů od právní moci usnesení, a dále rozhodl, že povinná nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.
Oprávněný napadl usnesení odvolacího soudu dovoláním, které Nejvyšší soud projednal a rozhodl o něm podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 (srovnej část první, čl. II, bod 7 zákona č. 404/2012 Sb. a část první, čl. II, bod 2 zákona č. 293/2013 Sb.), dále jen o. s. ř.
Dovolání není přípustné, protože směřuje proti výroku odvolacího soudu, jímž bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50.000,- Kč (§ 238 odst. 1 písm. d/ o. s. ř.). Nejvyšší soud tedy dovolání odmítl (§ 243c odst. 1 o. s. ř.).
Výrok o nákladech řízení nemusí být odůvodněn (§ 243f odst. 3 druhá věta o. s. ř.).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 22. května 2014
JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.
předsedkyně senátu