30 Cdo 1734/2014
Datum rozhodnutí: 22.05.2014
Dotčené předpisy: § 241b odst. 2 o. s. ř., § 104 odst. 2 o. s. ř.30 Cdo 1734/2014


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Pavlíka a soudců JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D, a JUDr. Pavla Vrchy v právní věci žalobkyně V. Č., proti žalovanému MUDr. K. P. , o ochranu osobnosti, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 23 C 122/2011 , o dovolání žalobkyně proti rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 29. února 2012, č.j. 1 Co 21/2012-55, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění
(§ 243c odst. 2 o.s.ř.):

Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 12. prosince 2011, č.j. 23 C 122/2011-39, odmítl podání ze dne 30. května 2011 a rozhodl o náhradě nákladů řízení.
Vrchní soud v Olomouci usnesením ze dne 29. února 2012, č.j. 1 Co 21/2012-55, uvedené usnesení soudu prvního stupně podle § 219 občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ) potvrdil a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.
Proti tomuto rozhodnutí odvolacího soudu podala žalobkyně vlastnoručně sepsané dovolání.
Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 24. ledna 2014, č.j. 23 C 122/2011-129, doručeným žalobkyni dne 4. února 2014, vyzval dovolatelku, aby si pro dovolací řízení zvolila ve stanovené lhůtě zástupcem advokáta nebo prokázala případné právnické vzdělání. Přes doručení této výzvy a příslušné poučení o procesních následcích jejímu nevyhovění však dovolatelka zůstala procesně nečinná a soudem prvního stupně vytknutý nedostatek povinného zastoupení neodstranila.
Nejvyšší soud ČR jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) přihlédl k čl. II bodu 7. zákona č. 404/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, a vyšel tak ze znění tohoto procesního předpisu účinného do 31. prosince 2012.
Podle § 241 odst. 1 věty první o.s.ř., není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Odstavec první citovaného ustanovení neplatí, je-li dovolatel fyzická osoba, která má právnické vzdělání [§ 241 odst. 2 písm. a) o.s.ř.]. Podle odstavce 4 téhož ustanovení dovolání fyzické osoby musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a), advokátem nebo notářem. Povinné zastoupení je tak zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno vydat rozhodnutí, jímž se řízení končí. Podle § 104 odst. 2 o.s.ř., jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.
Z uvedeného plyne, že přes opatření provedená soudem prvního stupně dovolatelka nesplnila zákonem stanovenou podmínku dovolacího řízení ve smyslu § 241 odst. 1 věty první a odst. 4 o.s.ř. Dovolací soud proto řízení o dovolání zastavil (§ 241b odst. 2 část věty před středníkem a § 104 odst. 2 věta třetí o.s.ř.).
O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1, části věty před středníkem, a § 146 odst. 3 o.s.ř. za situace, kdy žalobkyně nemá na náhradu nákladů řízení nárok, zatímco žalovanému v dovolacím řízení žádné náklady nevznikly.
Proti tomuto usnesení nen í přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 22. května 2014

JUDr. Pavel Pavlík
předseda senátu