30 Cdo 1729/2017
Datum rozhodnutí: 16.05.2017
Dotčené předpisy: § 241 odst. 1 o. s. ř.30 Cdo 1729/2017-116


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl pověřeným členem senátu JUDr. Bohumilem Dvořákem v právní věci žalobce Ing. V. S., proti žalované České republice Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 424/16, o zadostiučinění za nemajetkovou újmu, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 20 C 88/2014, o dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 27. 4. 2016, č. j. 28 Co 108/2016-85, takto: I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í : Městský soud v Praze (dále jen odvolací soud ) v záhlaví uvedeným rozsudkem potvrdil rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 2 (dále jen soud prvního stupně ) ze dne 9. 12. 2015, č. j. 20 C 88/2014-60, v části, jíž byla zamítnuta žaloba o zaplacení 136 937 Kč, a v části, jíž bylo žalované uloženo zaplatit žalobci 68 063 Kč, rozsudek soudu prvního stupně změnil tak, že žalobu o 68 063 Kč zamítl a konstatoval porušení práva žalobce na projednání a rozhodnutí věci v přiměřené lhůtě (výrok I rozsudku odvolacího soudu). O náhradě nákladů řízení před soudy obou stupňů rozhodl odvolací soud tak, že žalobci uložil zaplatit žalované 1 500 Kč (výrok II rozsudku odvolacího soudu).
Proti rozsudku odvolacího soudu podal žalobce včasné dovolání, při jehož podání nebyl zastoupen advokátem. Zároveň žalobce s podáním dovolání navrhl, aby mu byl bezplatně ustanoven advokát pro dovolací řízení. Návrh žalobce byl usnesením soudu prvního stupně ze dne 14. 10. 2016, č. j. 20 C 88/2014-102, zamítnut. Toto usnesení bylo následně potvrzeno usnesením odvolacího soudu ze dne 28. 12. 2016, č. j. 28 Co 488/2016-107.
Poté soud prvního stupně vyzval žalobce usnesením ze dne 6. 2. 2017, č. j. 20 C 88/2014-109, aby odstranil nedostatek povinného zastoupení ve lhůtě deseti dnů s tím, že dovolací soud v případě neodstranění nedostatku procesní podmínky dovolací řízení zastaví. Následné žádosti žalobce o prodloužení této lhůty soud prvního stupně usnesením ze dne 9. 3. 2017, č. j. 20 C 88/2014-113, nevyhověl.
Žalobce ve lhůtě uvedené ve výzvě ani ve dvouměsíční lhůtě od právní moci usnesení odvolacího soudu, kterým bylo potvrzeno rozhodnutí soudu prvního stupně o zamítnutí žádosti o ustanovení advokáta pro dovolací řízení (poslední den lhůty 23. 3. 2017), nesplnil podmínku stanovenou v § 241 o. s. ř., a to ani přes výzvu a poučení soudu o důsledcích své nečinnosti.
Nejvyšší soud v dovolacím řízení postupoval a o dovolání rozhodl podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2014 (viz čl. II a čl. VII zákona č. 293/2013 Sb.), dále jen o. s. ř. .
Ustanovení § 241 o. s. ř., které stanovuje tzv. povinné zastoupení dovolatele při podání dovolání, představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, bez jejíhož splnění však nelze meritorně rozhodnout o dovolání. Výjimku stanovuje § 241 odst. 2 písm. a) o. s. ř., podle kterého není třeba podmínku povinného zastoupení dovolatele advokátem nebo notářem splnit, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání.
Z dovolání nevyplývá, že by byl žalobce jako dovolatel právně zastoupen. Žalobce neprokázal ani netvrdil, že je zastoupen advokátem nebo že sám má právnické vzdělání. Z uvedeného je zřejmé, že žalobce nesplnil zákonem stanovenou podmínku povinného zastoupení, a to ani přes výzvu a poučení soudu o důsledcích své nečinnosti. Nejvyšší soud proto postupoval podle ustanovení § 241b odst. 2, části věty před středníkem, a § 104 odst. 2, věty třetí o. s. ř., a řízení zastavil.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).
Proti tomuto usnesení nejsou přípustné opravné prostředky.

V Brně dne 16. května 2017

JUDr. Bohumil Dvořák
pověřený člen senátu