30 Cdo 1724/2006
0
Dotčené předpisy:
30 Cdo 1724/2006

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy

JUDr. Pavla Pavlíka a soudců JUDr. Olgy Puškinové a JUDr. Karla Podolky v právní věci žalobkyně P. e., a.s., zastoupené advokátem, proti žalované S. e. a.s., zastoupené advokátem, o určení, že nárok přiznaný žalované rozhodnutím E. r. ú. ze dne 7. 9. 2001, č.j. P-01013/01/401, ve znění rozhodnutí předsedy E. r. ú. o rozkladu ze dne 4. 12. 2001, č.j. P-01013/01/101, není po právu, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 51 Cm 367/2002, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 2. listopadu 2005, č.j. 2 Cmo 9/2005-108, takto:

V řízení bude dále pokračováno na straně žalované s o. s. Č., a.s.

O d ů v o d n ě n í :

Dne 8. února 2002 podala žalobkyně v označené věci žalobu proti žalované společnosti S. e. a.s. Z výpisu z obchodního rejstříku vedeného u rejstříkového soudu v Praze, v oddílu B, vložka 2356 vyplynulo, že společnost S. e. a.s., zanikla fúzí sloučením s nástupnickou společností Č., a.s., a byla dne 1. října 2007 vymazána z obchodního rejstříku.

Z výpisu z obchodního rejstříku vedeného u rejstříkového soudu v Praze, v oddílu B, vložka 1581, vyplynulo, že na o. s. Č., a.s., jako nástupnickou společnost, přešlo v důsledku fúze sloučením obchodní jmění mimo jiné zanikající společnosti S. e. a.s.

Ztratí-li účastník po zahájení řízení způsobilost být účastníkem řízení dříve, než řízení bylo pravomocně skončeno, posoudí soud podle povahy věci, zda v řízení může pokračovat. O tom, s kým bude v řízení pokračováno, rozhodne usnesením (§ 107

odst. 1 věta první a třetí o.s.ř.). Ztratí-li způsobilost být účastníkem řízení právnická osoba a umožňuje-li povaha věci pokračovat v řízení, jsou jejím procesním nástupcem, nestanoví-li zákon jinak, ti, kteří po zániku právnické osoby vstoupili do jejích práv a povinností, popřípadě ti, kteří po zániku právnické osoby převzali práva a povinnosti, o něž v řízení jde (§ 107 odst. 3 o.s.ř.). Ten, kdo nastupuje do řízení na místo dosavadního účastníka řízení, musí přijmout stav řízení, jaký tu je v době jeho nástupu do řízení (§ 107 odst. 4 o.s.ř.).

Dovolací soud má po provedeném šetření za nesporné, že v průběhu dovolacího řízení ztratila žalovaná právnická osoba způsobilost být účastníkem řízení zánikem sloučením, kdy do jejích práv a povinností, o něž v řízení jde, vstoupila v celém rozsahu o. s. Č., a.s. a stala se tak její procesní nástupkyní (§ 107 odst. 3 o.s.ř.). Nejvyšší soud proto rozhodl podle § 107 odst. 1 o.s.ř., že v řízení bude dále pokračováno s tímto právním nástupcem původní žalované.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 15. července 2008

JUDr. Pavel Pavlík, v. r.

předseda senátu