30 Cdo 1716/2013
Datum rozhodnutí: 26.06.2013
Dotčené předpisy: § 104 odst. 2 o. s. ř., § 243c o. s. ř.30 Cdo 1716/2013
U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Ištvánka a soudců JUDr. Pavla Simona a JUDr. Pavla Vrchy, ve věci žalobce J. K., proti žalované České republice - Ministerstvu spravedlnosti , se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 16, o náhradu škody způsobené nesprávným úředním postupem, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 18 C 237/2011, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 17. 9. 2012, č. j. 20 Co 374/2012-90, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
O d ů v o d n ě n í:


V záhlaví uvedeným usnesením potvrdil Městský soud v Praze usnesení Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 20. 4. 2012, č. j. 18 C 237/2011-78.
Proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce včasné dovolání. Při podání dovolání nebyl zastoupen advokátem. Soud prvního stupně vyzval žalobce ke zvolení si advokáta pro dovolací řízení ve lhůtě 20 dnů od doručení výzvy. Výzva byla žalobci doručena dne 12. 4. 2013, lhůta pro odstranění nedostatku povinného zastoupení pro dovolací řízení uplynula dne 2. 5. 2013. Žalobce ve lhůtě nedostatek povinného zastoupení neodstranil.
Dle ustanovení § 241 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ) dovolatel musí být zastoupen advokátem, jestliže nemá právnické vzdělání. Z dovolání zastoupení dovolatele nevyplývá a jiné listiny, toto zastoupení nebo právnické vzdělání dovolatele prokazující, nebyly předloženy. Dovolatel pak nedostatek povinného zastoupení v soudem stanovené lhůtě neodstranil, ač byl o procesních následcích nesplnění této podmínky poučen a ani nepožádal o prodloužení uvedené lhůty.
Protože povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, bez jejíhož splnění nelze vydat - s výjimkou usnesení, jímž se dovolací řízení pro tento nedostatek zastavuje - rozhodnutí, kterým se řízení končí, a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudu prvního stupně do dnešního dne nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení podle § 104 odst. 2 a § 243c o. s. ř. zastavil.
Dovolatel z procesního hlediska zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno, ostatním účastníkům ve stádiu dovolacího řízení náklady nevznikly. Této procesní situaci odpovídá ve smyslu ustanovení § 146 odst. 2, věty první, § 224 odst. 1 a § 243b odst. 4 o. s. ř. výrok o tom, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá pak žádný z nich právo.
Proti tomuto usnesení nejsou přípustné opravné prostředky.

V Brně dne 26. června 2013

JUDr. František Ištvánek
předseda senátu