30 Cdo 1679/2014
Datum rozhodnutí: 11.06.2014
Dotčené předpisy: § 104 odst. 2 o. s. ř.30 Cdo 1679/2014


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Vrchy a soudců JUDr. Pavla Pavlíka a JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D. v právní věci Ing. H. M. , osoby omezené ve svéprávnosti, zastoupené opatrovnicí Městskou částí Praha 8, se sídlem v Praze 8, Zenklova 35/1, o změnu opatrovníka, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 8 pod sp. zn. P 90/2007, o dovolání Ing. Hany Melicharové proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 31. října 2013, č. j. 53 Co 393, 394/2013-433, takto: I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení. Stručné odůvodnění
(§ 243c odst. 2 o. s. ř.):

Městský soud v Praze (dále již odvolací soud ) v záhlaví citovaným usnesením, potvrdil usnesení Obvodního soudu pro Prahu 8 (dále již soud I. stupně ) ze dne 9. července 2013, č. j. P 90/2007-415, kterým byl zamítnut návrh Ing. H. M. na prominutí zmeškání lhůty k podání odvolání do usnesení Obvodního soudu pro Prahu 8 ze dne 15. ledna 2013, č. j. P 90/2007-373.
Proti usnesení odvolacího soudu podala nezastoupená Ing. H. M. (dále již dovolatelka ) dne 24. února 2014 včasné dovolání s požadavkem prominutí zmeškání lhůty k podání odvolání a ukončení řízení . Soud prvního stupně poučil přípisem ze dne 7. března 2014 dovolatelku o nutnosti zastoupení advokátem nebo notářem v dovolacím řízení a poskytl ji lhůtu 15 dní pro odstranění tohoto nedostatku.
Dle ustanovení § 241 odst. 1 o. s. ř. dovolatel musí být zastoupen advokátem, jestliže nemá právnické vzdělání. Z dovolání zastoupení dovolatelky nevyplývá a jiné listiny, toto zastoupení nebo právnické vzdělání dovolatelky prokazující, nebyly předloženy. Dovolatelka pak nedostatek povinného zastoupení neodstranila, ač byla o procesních následcích nesplnění této podmínky poučena.
Protože povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, bez jejíhož splnění nelze vydat - s výjimkou usnesení, jímž se dovolací řízení pro tento nedostatek zastavuje - rozhodnutí, kterým se řízení končí, a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudu prvního stupně do dnešního dne nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení podle § 104 odst. 2 a § 243c o. s. ř. zastavil.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se v souladu s § 243f odst. 3 větou druhou o. s. ř. neodůvodňuje.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek. V Brně 11. června 2014

JUDr. Pavel V r c h a předseda senátu