30 Cdo 1677/2009
Datum rozhodnutí: 29.04.2010
Dotčené předpisy: § 241b odst. 2 o. s. ř., § 104 odst. 2 o. s. ř.
30 Cdo 1677/2009

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Pavlíka a soudců JUDr.Miloše Holečka a JUDr. Pavla Vrchy v právní věci žalobce S. M., proti žalované Psychiatrické léčebně ve Šternberku , se sídlem ve Šternberku, Olomoucká 173, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp.zn. 23 C 296/2007, o dovolání žalobce proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze 17. července 2008, č.j. 1 Co 117/2008-47, takto:
I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění
(§ 243c odst. 2 o.s.ř.):

Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 19. února 2008, č.j. 23 C 296/2007-28, odmítl podání (žalobu) ze dne 29. srpna 2007, rozhodl o náhradě nákladů řízení,
žalobci nepřiznal osvobození od soudních poplatků a nevyhověl jeho žádosti o ustanovení zástupce.
Vrchní soud v Olomouci usnesením ze dne 17. července 2008, č.j. 1 Co 117/2008-47, uvedené rozhodnutí soudu prvního stupně potvrdil a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.
Proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce dovolání.
Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) přihlédl k čl. II bodu 12. zákona č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, a připomíná, že podle § 241 o.s.ř. musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem (který však může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními předpisy), jestliže sám nemá právnické vzdělání; je-li dovolatelem právnická osoba, stát, obec nebo vyšší územně samosprávný celek, jedná za ni osoba uvedená v § 21 nebo § 21a anebo v § 21b o.s.ř., pokud má právnické vzdělání. Nemá-li dovolatel právnické vzdělání, musí být dovolání sepsáno advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21 nebo § 21a, v § 21b, anebo v § 26a odst. 3 o.s.ř., která má právnické vzdělání. V tomto případě se jedná o úpravu tzv. povinného zastoupení dovolatele v dovolacím řízení, které je chápáno jako zvláštní podmínka dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze sice odstranit, bez jejíhož splnění však nelze vydat rozhodnutí ve věci samé. Nedostatek v zastoupení dovolatele musí být proto řešen postupem podle ustanovení § 241b odst. 2 o.s.ř. ve spojení s § 104 odst. 2 téhož zákona.
Požadavek povinného zastoupení platí jen pro podání dovolání, přičemž však tuto část dovolacího řízení je třeba chápat v širším smyslu tak, že zahrnuje nejen podání dovolání samotného, ale vztahuje se i k podání, kterým se dovolání doplňuje nebo omezuje, nebo podání, kterým se disponuje rozsahem dovolání, jeho důvody nebo dovolacím návrhem. Pokud dovolatel podá dovolání sám, je nezbytné ke splnění požadavku nuceného zastoupení vyplývajícího ze zmíněného ustanovení, aby jeho zástupce učiněné podání nahradil nebo doplnil vlastním podáním nebo aby alespoň písemně nebo ústně do protokolu sdělil soudu, že se s dovolatelem učiněným podáním ztotožňuje. Nestane-li se tak, není požadavku povinného zastoupení vyhověno (obdobně srovnej JUDr. Jaroslav Bureš, JUDr. Ljubomír Drápal, JUDr. Zdeněk Krčmář, JUDr. Michal Mazanec, Občanský soudní řád, Komentář, 6. vydání, Praha 2003, II. díl, str. 1064 až 1065).
Dovolatel není v tomto dovolacím řízení zastoupen a dovolání nebylo sepsáno advokátem, jak požaduje § 241 odst.1 věta první a odst. 4 o.s.ř. Nebylo prokázáno, a žalobce to ani netvrdil, že má právnické vzdělání, aby podmínka povinného zastoupení podle § 241odst. 2 písm. a) o.s.ř. neplatila.
Návrh žalobce na osvobození od soudních poplatků a jeho žádost o ustanovení zástupce z řad advokátů byly zamítnuty usnesením Krajského soudu v Ostravě ze 17. října 2008, č.j. 23 C 296/2007-64, potvrzeným usnesením Vrchního soudu v Olomouci ze 3.března 2009, č.j. 1 Co 372/2008-78.
Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze 7. dubna 2009, č.j. 23 C 296/2007-79, (doručeno bylo dne 14.dubna 2009) byl žalobce vyzván, aby si pro podání dovolání v této věci zvolil zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podal řádné dovolání proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 17.července 2008, č.j. 1 Co 117/2008-47, a bylo mu dáno poučení, že nebude-li do pěti dnů od doručení tohoto usnesení předložena podepsanému soudu plná moc zvoleného advokáta a jím sepsané dovolání, Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví.
Dovolatel výzvě soudu ve stanovené lhůtě nevyhověl a nedostatek podmínky povinného zastoupení v dovolacím řízení neodstranil. Z uvedeného důvodu Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) dovolací řízení zastavil podle § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 věty třetí o.s.ř.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení je odůvodněn ustanovením § 243b odst. 5 věta první o.s.ř. ve spojení s § 224 odst. 1, § 151 o.s.ř věta první o.s.ř., když dovolatel nemá na náhradu těchto nákladů nárok, přičemž však žalované v dovolacím řízení žádné náklady nevznikly.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 29. dubna 2010

JUDr. Pavel Pavlík, v. r.
předseda senátu