30 Cdo 1664/2015
Datum rozhodnutí: 17.12.2015
Dotčené předpisy: § 30 o. s. ř. ve znění od 01.01.2014, § 138 odst. 1 o. s. ř. ve znění od 01.01.2014, § 241b o. s. ř. ve znění od 01.01.2014, § 243f odst. 2 o. s. ř. ve znění od 01.01.201430 Cdo 1664/2015


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Pavlíkem, v právní věci žalobce K. H., zastoupeného stálou opatrovnicí V. H., proti žalovaným 1)V. B., 2) L. B. , 3) Ing. M. H., a 4) T. H., o žalobě o obnovu řízení, vedené u Okresního soudu v Šumperku pod sp. zn. 8 C 150/2006, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě - pobočka v Olomouci ze dne 28. listopadu 2014, č. j. 12 Co 564/2014-366, takto:

Dovolací řízení se zastavuje .

Stručné odůvodnění
( § 243f odst. 3 o.s.ř.):
Okresní soud v Šumperku usnesením ze dne 8. září 2014, č. j. 8 C 150/2006-355, zamítl žádost žalobce o osvobození od soudních poplatků a o ustanovení zástupce pro dovolací řízení. Dospěl k závěru, že ze strany žalobce jde o zjevně bezúspěšné uplatňování práva, protože žalobce je osobou omezenou ve způsobilosti k právním úkonům, návrh jeho opatrovnice na udělení souhlasu za žalobce k podání předmětné žaloby o obnovu řízení byl soudem pravomocně zamítnut a řízení o obnově řízení poté zastaveno.
Krajský soud v v Ostravě - pobočka v Olomouci usnesením ze dne 28. listopadu 2014, č.j. 12 Co 564/2014-366, rozhodnutí soudu prvního stupně potvrdil.
Žalobce prostřednictvím své opatrovnice podal dovolání proti potvrzujícímu usnesení odvolacího soudu. Při podání dovolání nebyl žalobce zastoupen advokátem ani nedoložil, že za něj jedná osoba, která má právnické vzdělání.
Nejvyšší soud usnesením ze dne 26. listopadu dne 2015, č. j. 30 Cdo 1664/2015-381, dovolatele vyzval, aby ve lhůtě 10 dnů od doručení usnesení odstranil nedostatek povinného zastoupení a zvolil si zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podal řádné dovolání. Usnesení bylo opatrovnici dovolatele doručeno dne 2. prosince 2015. Na výzvu dovolatel reagoval podáním své opatrovnice, v němž nesouhlasí se závěry soudu prvního stupně i soudu odvolacího, že jde o zřejmě bezúspěšné uplatňování práva a znovu žádá o přidělení bezplatného advokáta, protože opatrovanec pobírá invalidní důchod III. stupně 10.380,- Kč a opatrovník invalidní důchod I. stupně 6.800,- Kč.
Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) přihlédl k čl. II bodu 2. zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, a vyšel tak ze znění tohoto procesního předpisu účinného od 1. ledna 2014.
Podle § 241 odst. 1 o.s.ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel (fyzická osoba), nemá-li právnické vzdělání, zastoupen advokátem (případně notářem), jímž musí být také dovolání sepsáno. Povinné zastoupení je zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno dovolání věcně projednat. Podle § 104 odst. 2 o.s.ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví. Podle § 30 odst. 1 o.s.ř. účastníku, u něhož jsou předpoklady, aby byl soudem osvobozen od soudních poplatků (§ 138), předseda senátu ustanoví na jeho žádost zástupce, jestliže je to nezbytně třeba k ochraně jeho zájmů. O tom, že může tuto žádost podat, je předseda senátu povinen účastníka poučit. Podle § 30 odst. 2 o.s.ř. vyžaduje-li to ochrana zájmů účastníka nebo jde-li o ustanovení zástupce pro řízení, v němž je povinné zastoupení advokátem (notářem), ustanoví mu předseda senátu v případě uvedeném v odstavci 1 zástupce z řad advokátů.
Podle § 138 odst. 1 o.s.ř. na návrh může předseda senátu přiznat účastníkovi zčásti osvobození od soudních poplatků, odůvodňují-li to poměry účastníka a nejde-li o svévolné nebo zřejmě bezúspěšné uplatňování nebo bránění práva; přiznat účastníkovi osvobození od soudních poplatků zcela lze pouze výjimečně, jsou-li proto zvlášť závažné důvody, a toto rozhodnutí musí být odůvodněno. Nerozhodne-li předseda senátu jinak, vztahuje se osvobození na celé řízení a má i zpětnou účinnost; poplatky zaplacené před rozhodnutím o osvobození se však nevracejí.
Vzhledem k tomu, že dovolatel neodstranil nedostatek povinného zastoupení, ale požádal znovu o ustanovení zástupce z řad advokátů, dovolací soud sám posoudil, zda splňuje či nesplňuje předpoklady uvedené v ustanovení § 30 a § 138 o.s.ř. Dospěje-li dovolací soud k závěru, že dovolatel, který nevyhověl požadavku povinného zastoupení, splňuje předpoklady pro ustanovení zástupce z řad advokátů podle ustanovení § 30 o.s.ř., pak mu ho sám ustanoví; v opačném případě, tedy dospěje-li k závěru, že předpoklady pro ustanovení zástupce z řad advokátů nejsou splněny a byl-li dovolatel předtím řádně vyzván k odstranění tohoto nedostatku podmínky dovolacího řízení, dovolací řízení zastaví (srov. usnesení Nejvyššího soudu z 20. března 2014 sp. zn. 26 Cdo 3418/2013, z 23. července 2014, sp. zn. 29 NSČR 82/2014, a z 8. dubna 2015, sen. zn. 31 NSCR 9/2015).
V daném případě Nejvyšší soud dospěl k závěru, že nejsou splněny předpoklady pro to, aby byl dovolateli ustanoven zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení, neboť dovolatel uplatňuje zřejmě bezúspěšně právo.
Účastník řízení zřejmě bezúspěšně uplatňuje právo zpravidla tehdy, je-li již ze samotných údajů účastníkem tvrzených nebo z toho, co je soudu známo z obsahu spisu nebo z jiné úřední činnosti nebo co je obecně známé, bez dalšího nepochybné, že jeho požadavku nemůže být vyhověno. O zřejmě bezúspěšné uplatňování opravného prostředku se pak jedná mimo jiné tehdy, jestliže s přihlédnutím ke všemu, co je soudu známo, je bez dalšího nepochybné, že opravný prostředek nemůže být úspěšný. Je-li již ze samotných tvrzení žalobce zřejmé, že jím podané žalobě nemůže být vyhověno, jde o zřejmě bezúspěšné uplatňování práva též v odvolacím a v dovolacím řízení, aniž by bylo významné, co je vlastním předmětem přezkumu odvolacího nebo dovolacího soudu. Uvedený závěr vyplývá již ze samotné povahy věci; nedává dobrý procesní smysl úvaha, že předmětem odvolacího nebo dovolacího řízení je (v nemeritorních otázkách) řádně uplatněné právo žalobcem, je-li bez dalšího nepochybné, že samotné žalobě nemůže být vyhověno (usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. února 2014, sp. zn. 21 Cdo 987/2013, publikované ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod číslem 67/2014).
V daném případě sleduje dovolatel ve svém důsledku to, aby si zajistil osvobození od soudních poplatků a ustanovení advokáta pro řízení, jehož předmětem by z jeho strany bylo zjevně bezúspěšné uplatňování práva, když žaloba o obnovu řízení byla zamítnuta pro nedostatek souhlasu soudu k jejímu podání. Soudy nižších stupňů postupovaly v souladu se shora uvedeným názorem Nejvyššího soudu, když uzavřely, že návrh žalobce na osvobození od soudních poplatků a žádost o ustanovení zástupce je zřejmě bezúspěšným uplatňováním práva, neboť je patrno, že samotné žalobě nemůže být vyhověno. Není tedy ani důvodné, aby pro dovolací řízení bylo žalobci přiznáno osvobození od soudních poplatků a ustanoven zástupce, když je zřejmé, že by se jednalo o nadbytečné vynakládání prostředků státu na to, aby bylo v dovolacím řízení zajištěno povinné zastoupení dovolatele.
V situaci, kdy Nejvyšší soud dospěl k závěru, že není důvod ustanovit žalobci advokáta pro řízení o dovolání proti v záhlaví označenému usnesení odvolacího soudu a kdy žalobce neodstranil nedostatek povinného zastoupení, Nejvyšší soud podle § 241b odst. 2, § 243f odst. 2 a § 104 odst. 2 o.s.ř. řízení o jeho dovolání zastavil.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 17. prosince 2015
JUDr. Pavel P a v l í k předseda senátu