30 Cdo 1643/2017
Datum rozhodnutí: 11.04.2017
Dotčené předpisy: § 241 o. s. ř.30 Cdo 1643/2017


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Františkem Ištvánkem v právní věci žalobce F. N., proti žalované České republice Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 16, o náhradu škody, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 27 C 128/2014, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 22. 6. 2016, č. j. 22 Co 431/2015-96, takto:

I. Řízení o dovolání žalobce se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Žalobce podal proti v záhlaví uvedenému usnesení dovolání, aniž splnil podmínku povinného zastoupení dle § 241 o. s. ř. a současně podal žádost o ustanovení zástupce pro dovolací řízení. Soud prvního stupně usnesením ze dne 7. 11. 2016, č. j. 27 C 128/2014-120, žádost dovolatele zamítl a následně usnesením ze dne 7. 3. 2017, č. j. 27 C 128/2014-124, dovolatele vyzval, aby předložil soudu plnou moc udělenou advokátovi, jehož prostřednictvím podá řádné dovolání. Dovolatel na výzvu reagoval podáním, v němž vyjádřil svůj nesouhlas se závěry soudů nižších stupňů, plnou moc však nepředložil.
Dovolací soud řízení o dovolání žalobce podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil, neboť dovolatel nesplnil podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.).
Nákladový výrok netřeba odůvodňovat (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 11. 4. 2017

JUDr. František Ištvánek
předseda senátu