30 Cdo 1630/2014
Datum rozhodnutí: 25.05.2014
Dotčené předpisy: § 238 odst. 1 písm. d) o. s. ř. ve znění od 01.01.2013 do 31.12.201330 Cdo 1630/2014

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph. D. a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Lenky Dopitové v exekuční věci oprávněné České podnikatelské pojišťovny, a. s., Vienna Insurance Group , se sídlem v Praze 8, Pobřežní 665/23, identifikační číslo osoby 63998530, zastoupené JUDr. Hanou Záveskou, advokátkou se sídlem v Mladé Boleslavi, Blahoslavova 186/II, proti povinnému M. S., zastoupenému JUDr. Alexandrou Genčiovou, advokátkou se sídlem v Praze 6, Rooseveltova 577/35, pro 10.568,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu Praha-východ pod sp. zn. 27 EXE 1361/2012, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 31. července 2013, č. j. 25 Co 333/2013-53, takto:

Dovolání se odmítá.
O d ů v o d n ě n í:
Okresní soud Praha-východ usnesením ze dne 19. 4. 2012, č. j. 27 EXE 1361/2012-6, nařídil exekuci na majetek povinného podle svého vykonatelného platebního rozkazu ze dne 27. 5. 2005, č. j. 8 C 104/2005-3, k uspokojení pohledávky oprávněné ve výši 10.568,- Kč, pro náklady předcházejícího řízení ve výši 600,- Kč a pro náklady exekuce a náklady oprávněné, které budou v průběhu řízení stanoveny. Provedením exekuce pověřil JUDr. Vladimíra Plašila, soudního exekutora Exekutorského úřadu Praha 7. Odvolací soud v záhlaví uvedeným rozhodnutím usnesení soudu prvního stupně v souladu s ustanovením § 219 o. s. ř. jako věcně správné potvrdil.
Povinný napadl usnesení odvolacího soudu dovoláním.
Nejvyšší soud dovolání projednal a rozhodl o něm podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 (srovnej čl. II bod 7 zákona č. 404/2012 Sb. a část první, čl. II, bod 2 zákona č. 293/2013 Sb.), dále jen o. s. ř. .
Dovolání není přípustné, protože směřuje proti rozhodnutí odvolacího soudu, jímž bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50.000,- Kč (§ 238 odst. 1 písm. d/ o. s. ř.). Nejvyšší soud tedy dovolání odmítl (§ 243c odst. 1 o. s. ř.).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 25. května 2014


JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.
předsedkyně senátu