30 Cdo 1630/2009
Datum rozhodnutí: 29.04.2010
Dotčené předpisy: § 241b odst. 2 o. s. ř., § 104 odst. 2 o. s. ř.
30 Cdo 1630/2009


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr.Pavla Pavlíka a soudců JUDr. Miloše Holečka a JUDr.Pavla Vrchy v právní věci žalobce S. M. , proti žalované České republice Městskému státnímu zastupitelství v Brně , se sídlem Brno, Polní 41, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 24 C 23/2007 , o ochranu osobnosti, o dovolání žalobce proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci z 13. 3. 2008, č.j. 1 Co 287/2007-89, takto:
I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Dovolatel nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění
(§ 243c odst. 2 o.s.ř.):

Krajský soud v Brně usnesením ze dne 25. července 2007, č.j. 24 C 23/2007- 72, odmítl žalobu v označené věci a rozhodl o náhradě nákladů řízení.
Vrchní soud v Olomouci usnesením ze dne 13. března 2008, č.j. 1 Co 287/2007-89, rozhodnutí soudu prvního stupně potvrdil a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.
Zmíněné usnesení odvolacího soudu napadl žalobce dovoláním.
Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) přihlédl k čl. II bodu 12. zákona č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, a připomíná, že podle § 241 o.s.ř. musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem (který však může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními předpisy), jestliže sám nemá právnické vzdělání; je-li dovolatelem právnická osoba, stát, obec nebo vyšší územně samosprávný celek, jedná za ni osoba uvedená v § 21 nebo § 21a anebo v § 21b o.s.ř., pokud má právnické vzdělání. Nemá-li dovolatel právnické vzdělání, musí být dovolání sepsáno advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21 nebo § 21a, v § 21b, anebo v § 26a odst. 3 o.s.ř., která má právnické vzdělání. V tomto případě se jedná o úpravu tzv. povinného zastoupení dovolatele v dovolacím řízení, které je chápáno jako zvláštní podmínka dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze sice odstranit, bez jejíhož splnění však nelze vydat rozhodnutí ve věci samé. Nedostatek v zastoupení dovolatele musí být proto řešen postupem podle ustanovení § 241b odst. 2 o.s.ř. ve spojení s § 104 odst. 2 téhož zákona.
Požadavek povinného zastoupení platí jen pro podání dovolání, přičemž však tuto část dovolacího řízení je třeba chápat v širším smyslu tak, že zahrnuje nejen podání dovolání samotného, ale vztahuje se i k podání, kterým se dovolání doplňuje nebo omezuje, nebo podání, kterým se disponuje rozsahem dovolání, jeho důvody nebo dovolacím návrhem. Pokud dovolatel podá dovolání sám, je nezbytné ke splnění požadavku nuceného zastoupení vyplývajícího ze zmíněného ustanovení, aby jeho zástupce učiněné podání nahradil nebo doplnil vlastním podáním nebo aby alespoň písemně nebo ústně do protokolu sdělil soudu, že se s dovolatelem učiněným podáním ztotožňuje. Nestane-li se tak, není požadavku povinného zastoupení vyhověno (obdobně srovnej JUDr. Jaroslav Bureš, JUDr. Ljubomír Drápal, JUDr. Zdeněk Krčmář, JUDr. Michal Mazanec, Občanský soudní řád, Komentář, 6. vydání, Praha 2003, II. díl, str. 1064 až 1065).
Dovolatel není v tomto dovolacím řízení zastoupen a dovolání nebylo sepsáno advokátem, jak stanoví § 241 odst.1 věta první a odst. 4 o.s.ř. Usnesením Krajského soudu v Brně z 1. 7. 2008, č.j. 24 C 23/2007-107, potvrzeným usnesením Vrchního soudu v Olomouci z 22. 1. 2009, č.j. 1 Co 237/2008-121, které nabylo právní moci 11. 2. 2009, nebylo žalobci přiznáno osvobození od soudních poplatků a byl zamítnut jeho návrh na ustanovení zástupce pro dovolací řízení.
Usnesením Krajského soudu v Brně z 13. 3. 2009, č.j. 24 C 23/2007-128 (doručeno 20.3.2009), byl žalobce vyzván, aby si pro podání dovolání v této věci zvolil zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podal do 15 dnů od doručení výzvy řádné dovolání. Bylo mu dáno poučení, že nebude-li ve stanovené lhůtě předložena podepsanému soudu plná moc zvoleného advokáta a jím sepsané dovolání, Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví.
Dovolatel výzvě soudu ve stanovené lhůtě nevyhověl a nedostatek podmínky povinného zastoupení v řízení o dovolání neodstranil, aniž by prokázal, že sám má právnické vzdělání. Z uvedeného důvodu Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) dovolací řízení podle § 243c odst.1 a § 104 odst.2 věty třetí o.s.ř. zastavil.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení je odůvodněn ustanovením § 243b odst. 5 věta první o.s.ř. ve spojení s § 224 odst. 1, § 151 o.s.ř věta první o.s.ř., když dovolatel nemá na náhradu těchto nákladů nárok, přičemž však žalované v dovolacím řízení žádné náklady nevznikly.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 29. dubna 2010

JUDr. Pavel Pavlík, v. r.
předseda senátu