30 Cdo 1625/2017
Datum rozhodnutí: 11.04.2017
Dotčené předpisy: § 241 o. s. ř.30 Cdo 1625/2017


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Františkem Ištvánkem v právní věci žalobce J. H., proti žalované České republice Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 16, o odškodnění, vedené u Okresního soudu ve Vsetíně pobočka Valašské Meziřící pod sp. zn. 53 Nc 2116/2015, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 30. 8. 2016, č. j. 11 Co 334/2016-26, takto:

I. Řízení o dovolání žalobce se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Žalobce podal proti v záhlaví uvedenému usnesení dovolání, aniž splnil podmínku povinného zastoupení dle § 241 o. s. ř. Soud prvního stupně usnesením ze dne 30. 1. 2017, č. j. 53 Nc 2116/2015-38, dovolatele vyzval, aby podal řádné dovolání prostřednictvím advokáta či notáře, spolu s udělenou plnou mocí. Dovolatel na výzvu nereagoval.
Dovolací soud řízení o dovolání žalobce podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil, neboť dovolatel nesplnil podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.).
Nákladový výrok netřeba odůvodňovat (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 11. 4. 2017

JUDr. František Ištvánek
předseda senátu