30 Cdo 1603/2014
Datum rozhodnutí: 12.05.2014
Dotčené předpisy: § 241 o. s. ř.30 Cdo 1603/2014


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní JUDr. Miroslavou Jirmanovou, Ph.D., v exekuční věci oprávněné Český inkasní servis, spol. s r. o., se sídlem v Praze 1, Václavské nám. 808/66, identifikační číslo osoby 27065162, zastoupené JUDr. Romanem Majerem, advokátem se sídlem v Praze 4, Vyskočilova 1326/5, proti povinnému D. Č., pro 359.325,78 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 3 pod sp. zn. 35 Nc 10852/2008, o dovolání povinného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 12. listopadu 2013, č. j. 54Co 463/2013-197, takto:

Dovolací řízení se zastavuje .
O d ů v o d n ě n í :
Městský soud v Praze v záhlaví označeným rozhodnutím potvrdil usnesení ze dne 14. 6. 2013, č. j. 35 Nc 10852/2008-139, kterým soud prvního stupně zamítl návrh povinného na zastavení exekuce. Povinný napadl usnesení krajského soudu dovoláním, jež vykazovalo nedostatek bránící pokračování dovolacího řízení (nebylo sepsáno advokátem). Protože přes výzvu soudu prvního stupně dovolatel vytčený nedostatek ve stanovené desetidenní lhůtě neodstranil (usnesení ze dne 11. 2. 2014, č. j. 35 Nc 10852/2008-214, mu bylo doručeno 20. 2. 2014) a na výzvu nereagoval, Nejvyšší soud řízení o dovolání podle § 104 odst. 2 věty třetí a § 241b odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád ve znění účinném od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 (srov. část první, čl. II, bod 7 zákona č. 404/2012 Sb. a část první, čl. II, bod 2 zákona č. 293/2013 Sb.), zastavil.
O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 12. května 2014
JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D. předsedkyně senátu