30 Cdo 1602/2002
Datum rozhodnutí: 24.09.2003
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963Sb.
30 Cdo 1602/2002

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Karla Podolky a soudců JUDr. Romana Fialy a JUDr. Pavla Pavlíka v právní věci žalobce V. J., zastoupeného advokátkou, proti žalované L. J., zastoupené advokátkou, o určení, že nemovitosti patří do společného jmění manželů, vedené u Okresního soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 23 C 4/2002, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 11. června 2002, č. j. 19 Co 1389/2002-36, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Žalobním návrhem podaným u Okresního soudu v Českých Budějovicích dne 9. 1. 2002 se žalobce domáhal vydání rozsudku, kterým by bylo určeno, že nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 245 pro obec a katastrální území Ř. jako dům č.p. 39 na pozemku parcely č. 6 a pozemky parcely č. 6 a č. 223, patří do společného jmění žalobce a žalované.

Rozsudkem ze dne 25. 3. 2002, č. j. 23 C 4/2002-19, Okresní soud v Českých Budějovicích žalobu zamítl (výrok I.) a žalobci uložil povinnost zaplatit žalované na náhradě nákladů řízení částku 10.150,- Kč do tří dnů od právní moci rozsudku (výrok II.).

K odvolání žalobce Krajský soud v Českých Budějovicích rozsudkem ze dne 11. 6. 2002, č. j. 19 Co 1389/2002-36, rozsudek soudu prvního stupně potvrdil a současně rozhodl, že žalovaná nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

Proti rozsudku odvolacího soudu podal žalobce dovolání. Navrhl, aby dovolací soud rozsudky odvolacího soudu i soudu prvního stupně zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Podáním datovaným dne 7. 7. 2003, doručeným Nejvyššímu soudu České republiky dne 18. 7. 2003, vzal žalobce své dovolání proti rozsudku odvolacího soudu zcela zpět.

Protože dovolání bylo vzato zcela zpět, Nejvyšší soud České republiky podle ustanovení § 243b odst. 5 věty druhé občanského soudního řádu, ve znění účinném od 1. 1. 2001 (dále též jen o. s. ř. ) [srov. bod 17. Části dvanácté, hlavy I zákona č. 30/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony], dovolací řízení zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 151 odst. 1 věty první o. s. ř., neboť žalobce, s ohledem na výsledek řízení, na náhradu svých nákladů nemá právo a žalované v dovolacím řízení žádné účelně vynaložené náklady nevznikly (§ 146 odst. 2 o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 24. září 2003

JUDr. Karel Podolka, v. r.

předseda senátu