30 Cdo 160/2001
Datum rozhodnutí: 14.02.2001
Dotčené předpisy:
30 Cdo 160/2001

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl ve věci péče o nezletilého M. B., narozeného 22.10.1987 zastoupeného kolizním opatrovníkem Okresním úřadem v J., syna matky E. B. a otce B. B., o úpravu výživného a styku otce s nezletilým synem, vedené u Okresního soudu v Jihlavě pod sp. zn. P 35/98, o dovolání otce proti rozsudku Krajského soudu v Brně, ze dne 6. června 2000, č.j. 16 Co 417/99-82, takto:

Řízení o dovolání se zastavuje.

O d ů v o d n ě n í :

Shora označeným rozsudkem potvrdil Krajský soud v Brně rozsudek Okresního soudu v Jihlavě ze dne 13.4.1999, č.j. P 35/98-55, kterým soud prvního stupně zvýšil výživné placené otcem na výživu nezletilého M. k rukám matky a upravil rozsah styku otce s nezletilým.

Rozsudek odvolacího soudu, který nabyl právní moci dne 9.8.2000 napadl otec (dále jen dovolatel) dovoláním, které si sepsal sám a které nesplňovalo náležitosti stanovené pro tento procesní právní úkon ustanovením § 241 odst. 2 občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř.). Byl tedy vyzván usnesením soudu prvního stupně ze dne 10. listopadu 2000, č.j. P 35/98-105, aby buď hodnověrným způsobem prokázal, že má právnické vzdělání, případně aby si zvolil pro dovolací řízení advokáta, který se s jeho dovoláním buď ztotožní, nebo jej nahradí novým, které bude splňovat všechny náležitosti uvedené v ustanovení § 241 odst. 2 o.s.ř. K doplnění dovolání mu byla poskytnuta lhůta 3 týdnů s poučením, že pokud v této lhůtě vady dovolání neodstraní, bude řízení o dovolání zastaveno.

Dovolatel ovšem na výzvu soudu, která mu byla doručena do vlastních rukou dne 15.12.2000 nijak nereagoval a vady svého podání neodstranil.

Při posuzování tohoto dovolání vycházel dovolací soud z ustanovení části 12, hlavy prvé, bodu 17 zák. č. 30/2000 Sb., jímž byl změněn občanský soudní řád (zák. č. 99/1963 Sb.), podle kterého dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu, vydaným před účinností tohoto zákona nebo po řízení provedeném podle dosavadních právních předpisů, se projednají a rozhodne se o nich podle dosavadních právních předpisů, t.j. podle občanského soudního řádu ve znění před novelizací provedenou zákonem č. 30/2000 Sb.

Soud musí podle ustanovení § 243c o.s.ř. ve spojení s ustanovením § 103 o.s.ř. kdykoli za řízení přihlížet k tomu, zda jsou splněny podmínky, za nichž může ve věci jednat, t.j. zda jsou splněny podmínky řízení. Mezi základní procesní podmínky dovolacího řízení patří existence dovolání splňujícího požadavky ustanovení § 241 odst. 2 o.s.ř. Dovolatel musí být zastoupen advokátem (§ 241 odst. 1 o.s.ř.), pokud nemá sám právnické vzdělání. Jedná se o podmínky řízení, jejichž nedostatek lze odstranit. Teprve, nezdaří-li se tento nedostatek podmínky řízení odstranit, soud řízení zastaví ( § 104 odst.2 o.s.ř.).

V daném případě se soud prvního stupně pokusil zmíněný nedostatek podmínek řízení odstranit tím, že dovolatele vyzval k doplnění dovolání tak, aby splňovalo požadavky zákona, včetně povinného zastoupení advokátem, s poučením, že nevyhoví-li, řízení o dovolání bude zastaveno. Přes zmíněnou výzvu soudu se nepodařilo zmíněný nedostatek podmínky řízení odstranit, proto dovolací soud řízení zastavil podle ustanovení § 104 odst. 2 o.s.ř. ve spojení s ustanovením § 243c o.s.ř., aniž se mohl zabývat věcnou správností napadeného rozhodnutí.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 14. února 2001

JUDr. František D u c h o ň , v. r.

předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Marie Plhalová